جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سفر نفتی نخست وزير ژاپن به ازبكستان و قزاقستان
ژاپن خود را آماده
حوادث آينده ايران می كند

نزديك ترين متحد امريكا، اگر از رويدادهای مهم آينده در خليج فارس و آشفتگی در صدور نفت با اطلاع نبود، يكباره در جستجوی نفت جايگزين راهی آسيای ميانه نمی شد.

 
 
 
 

 

درميان اخباری كه شبكه های مختلف تلويزيونی آن را پوشش بی وقفه می دهند، يك از مهم ترين خبرها، كه مستقيما به آينده رويدادهای ايران مربوط است يا گفته نشد و يا بسيار كم اهميت از كنار آن گذشتند. اين خبر مربوط به سفر نخست وزير ژاپن به آسيای ميانه بود. روزنامه نويس دويچلند دراين ارتباط نوشت: "كوی زمی” نخست وزير ژاپن 28 اگوست وارد قزاقستان شد و پس از گفتگوهای خود با نظربايف رئيس جمهور اين كشور در پشت درهای بسته، در كنفرانس مطبوعاتی خود اعلام داشت: هدف اصلی از اين سفر تامين انرژی برای ژاپن بود، زيرا اين بسود ژاپن نيست كه از لحاظ تامين انرژی به كشورهای معين صادر كننده نفت وابسته باشد.

قزاقستان و ازبكستان بخاطر منابع سرشار نفت، برای ژاپن كشورهای مناسبی هستند. نخست وزير ژاپن پس از 4 روز مذاكره اقتصادی و سياسی با مقامات قزاقستان اين كشور را به قصد ازبكستان ترك كرد. كشوری كه در مصاحبه مطبوعاتی خود در قزاقستان اشاره به اهميت آن برای ژاپن كرده بود.

سفر نخست وزير ژاپن و قراردادهای نفتی كه با قزاقستان و ازبكستان بسته شد و حتی اشاره مستقيمی كه به ضرورت عدم وابستگی ژاپن به كشورهای معين نفت خير( بخوانيد ايران) كرده است، آشكار تر از آنست كه نياز به گفتن باشد: اگر ژاپن آينده تيروتاری برای ايران پيش بينی نمی كرد نيازی به پيدا كردن جانشين ايران داشت؟ اين نزديك ترين متحد امريكا، بيش از بقيه متحدان آن درجريان حوادث نيست و با پيش بينی حوادث آينده خليج فارس راهی ازبكستان و قزاقستان نشده است؟