ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از رهائی فرج سركوهی در فرودگاه مهرآباد
تا پيدا شدن سروكله جهانبگلو در خبرگزاری ايسنا
دو سئوای كه ايسنا نكرد:
1-  با لب تاپ سخنگوی دولت خاتمی چه كردی؟
2- خبرداری سرخرانقلاب مخملين را در اوكرائين برگرداندند؟

 
 
 
 

 

محسنی اژه ای وزير اطلاعات و امنيت برای آنكه از روی دست علی فلاحيان كپی نكرده باشد، رامين جهانبگلو را بجای آنكه مانند فرج سركوهی ببرد در فرودگاه مهرآباد رها كند، او را جلوی خبرگزاری ايسنا رها كرد. البته می توانست جلوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ايرنا" و يا خبرگزاری خودی "مهر" و يا حداقل جلوی خبرگزاری "فارس" او را رها كند، اما قرار بود با آبروی "ايسنا" هم بازی كنند، او را بردند آنجا رها كردند تا برود از پله ها بالا و آنچه را در فيلم اعترافات گفته، بصورت زنده در اين خبرگزاری بگويد.

جهانبگلو درباره كودتای مخملی چيز نگفت، فقط گفت كه چندتا مقاله برای اين و آن موسسه نوشته و قرار بوده بنويسد كه بنيانگذاران آن موسسه ها مشكوك بوده اند. يعنی همان سناريوئی كه بموجب آن عباس عبدی و قاضيان و چند نفر نظرسنج عمومی را بردند زندان تا بگويند هر نظر سنجی كه كرده و منتشر كرده اند سفارت "گالوپ" و ديگر موسسات بی همه چيزی بود كه اينها نمی دانسته اند سرشان به سازمان های جاسوسی بند است.

حكومتی كه پشت خود را به چاه های جمكران و تاسيسات آب سنگين داده، چگونه از يك مقاله و يا تحقيق ستون فقراتش می لرزد، لابد رازی است كه دارندگان علم غيب می دانند. قرار بود جهانبگلو خود را جاسوس معرفی كند و پيش تر هم مقامات اطلاعاتی و امنيتی و حتی دادستان كل كشور"دری نجف آبادی” كه تجربه اطلاعاتی هم دارد همين را گفته بود. اما وقتی جاسوس های اتمی ريز محرمانه ترين فعاليت های زير زمينی را به وزارت دفاع امريكا رسانده و اين وزارتخانه نيز برای آنكه افشاگری ها را "بومی” كند آنها را داده به سخنگويان سازمان مجاهدين تا آنها اعلام كنند، ادعای جاسوس گيری و اعتراف جاسوسی گرفتن از آدمی مانند جهانبگلو مضحك تر از آن بود كه مدال كشف آن را به محسنی اژه ای و دارودسته سعيد امامی و روح الله حسينيان و حسين شريعتمداری بدهند. به همين دليل گفتند برو بگو برای فلان و فلان موسسه كار می كرده اند و آن موسسه ها مشكوك بوده اند و بعدش هم بی سر و صدا برو خانه تا بلكه اين ماجرا هم مثل ماجرای عبدی و بقيه نظرسنجی ها و يا براندازان قانونی- ملی مذهبی ها- و يا اعترفات علی افشاری و... فراموش شود. تاريخ مصرف اين ماجرا هم گذشت.

َبر جهانبگلو در اوين چه گذشت و او بموجب كدام تعهد از پله های خبرگزاری ايسنا بالا رفت و پشت حرف هائی كه زد چه واقعياتی قرار دارد، همه مانند موارد مشابه تا چندی بعد فاش خواهد شد، گرچه در آن زمان آنقدر حوادث تازه روی داده باشد كه كسی توجه به افشاگری های جديد جهانبگلو نكند. اين رويدادی تكراری در جمهوری اسلامی است.

راستی ما اگر جای خبرنگاران خبرگزاری ايسنا بوديم از جهانبگلو می پرسيديم:

-         مقامات امنيتی راست می گفتند كه تو لب تاپ رمضان زاده سخنگوی دولت را دزده ايد؟ چند فروختی؟

-    خبرداری در اين چند وقت كه نبودی برای كشيدن روسيه به سمت خودشان لقمه بزرگی را امريكا گذاشت در سفره روسيه و سر خر انقلاب مخملی اوكرائين را برگرداندند و دولت قبل از اين انقلاب را سوارش كردند؟