جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

همزمان با حضور خاتمی درامريكا و عنان در تهران
بيانيه تهديد آميز
كاخ سفيد امريكا عليه ايران

 
 
 
 
 

همزمان با حضور دبيركل سازمان ملل در تهران و محمد خاتمی در امريكا، كاخ سفيد بيانيه شديد الحنی عليه ايران صادر كرد. با آنكه اين بيانيه مخاطبين عمومی دارد، اما مخاطب اول آن ايران است.

در اين بيانيه آمده است:

حوادث اخير خاورميانه نشان داد كه جهان با چه تهديدی از سوی ايران روبرو است.

جهان با تهديد بزرگی از سوی رژيم بنيادگرای ايران روبرو است، بحرانی كه در لبنان اتفاق افتاد، بيش از همه روشن كننده اين بحران بود. تسليحات، منابع مالی و كمك های آموزشی حكومت ايران به حزب الله در بحران لبنان خود را نشان داد. جمهوری اسلامی در عراق نيز دخالت می كند، و اين درحالی است كه حقوق انسانی ميليون ها شهروند خود را نقض می كند و در پی دستيابی به سلاح اتمی نيز هست.. آمريكا كمك های خارجی خود را برای پشتيبانی از اجرای قانون، جامعه مدنی، اعمال حقوق زنان، آزادی مطبوعات و مذاهب در كشورهای دارای حكومت های ستمگر صرف می كند.