ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وداع با
"ايران ما"
بيژن صف سری
 
 
 
 

 

سردبير روزنامه اينترنتی "ايران ما" كه اخيرا بدستور قاضی مرتضوی فيلتر شد، طی يادداشت كوتاهی از همه خوانندگان خود خداحافظی كرد و تا فراهم آمدن شرايط مناسب كار مطبوعاتی از صحنه خارج شد. بيژن صف سری سردبير "ايران ما" طی يادداشتی نوشت:

«بی مقدمه خبر تان ميدهيم كه اين دفتر پس از اين منتشر نخواهد شد، چرايی آن هم، همانقدر بس كه ديگرتاب تحملمان برای اقتدار گرايان نمانده است، نه ما، كه ديگر تحمل هيچ صدايی جز صدای خودی را ندارند. تا نگوئيد كه چرا پای زميدان كشيده ايم، فاش می گوئيم كه پس از فيلتر شدن ديگر انگيزه بودنمان نبود، خاصه كه پراكندگی و كم شدن مخاطبان و ايضا فيلتر شدن همه سايت های خبری موثق و ترس از گرفتارشدن همراهآنمان به اين صلاح ناخواسته تن می دهيم كه مبادا "ايران ما " اگر چه هميشه جاويد است اما وسيله ای برای دربند شدن ياران شود، پس چه بهتر عمر اين دفتر از هزاران دفتری كه برای آزادی وطن همچنان باز و گشوده است، به پايان رسد، هر چند كه حكايت همچنان باقی است .

هر خدمتی كه كردم بی مزد بود و منت

يارب مباد كسی را مخدوم بی عنايت

حكايت بسته شدن اين دفتر همچون حكايت آن مثالی است كه زنده ياد دكتر علی شريعتی در كويراز عشق آورده است كه ماكيان پس از 21 روز محافظت از جنين خود، عاقبت برای زندگی بخشيدن و سر باز كردن پوسته تخم، مجبور به لگد زدن به پاره تن خود هستند و ما نيز با اين اميد كه با عمر كوتاه خود تاثير گذار بوده ايم، عليرغم ميل خود اين دفتررا در اين برهه از تاريخ اين كهنه ديار می بنديم و در انتظار درو كردن بذر آزادی نه با سكوت كه با عقلانيت و شكيبايی خواهيم نشست .

به بوی زلف تو دم می زنم در اين شب تار

و گرنه چون سحرم بی تو يك نفس نرود

دلی كه نغمه ناقوس معبد تو شنيد

چو كودكان از پی بانك هر جرس نرود

 

يا علی مدد