جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با شركت ناو"اينترپرايز"
آغاز مانور مشترك دريائی
امريكا و پاكستان عليه ايران

 
 
 
 
 

 مانور دريائی مشترك امريكا و پاكستان از امروز در آب های كراچی آغاز شد. اين مانور سه روز بطول خواهد انجاميد و تحت نام "اتحاد" برگزار می شود. انگيزه اين مانور مقابله با عمليات تروريستی در دريا اعلام شده است، اما از آنجا كه هيچ تروريستی ناوشكن و ناو و كشتی جنگی ندارد كه در دريا عمليات تروريستی انجام بدهد و كشتی های جنگی نيز كشتی مسافری نيستند كه مسافران تروريست سوار آنها شوند، اين مانور عملا مانوری است عليه جمهوری اسلامی كه اخيرا پيوسته از آن بعنوان حامی تروريسم بين المللی ياد می شود.

در اين مانور مشترك ناوهای هواپيمابر آمريكايی «اينترپرايز»، «مكفال»، «البرق»، «نكولاس» ناوچه‌های پاكستانی "شاه‌جهان بدر"، "معاون " و "سعد" شركت خواهند داشت، كه از آن ميان گفته می شود "اينترپرايز" با ماموريت مشخص فرماندهی عمليات حمله به ايران وارد آب های دريای عمان و مرزهای مشترك آن با خليج فارس شده است.