ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با حذف 50 در صد يارانه ها
مردم نيازمند را می دهند دست
گداخانه كميته امداد و مهرالرضا

 
 
 
 
 

دولت احمدی نژاد كه با شعار "نفت سر سفره های مردم" بر سر كار آمد، در آغاز دومين سال رياست جمهوری اش درتدارك حذف 50 در صد يارانه هاست. حذف يارانه ها – سوبسيد- روی اجناس و مايحتاج عمومی مردم از شناخته شده ترين فرامين بانك جهانی و صندوق بين المللی پول و از اصول خدشه ناپذير ليبراليسم اقتصادی است. رئيس جمهوری كه به دانشجويان بسيجی می گويد "عليه ليبراليسم اقتصادی فرياد بزنيد، نه برای عدس و لوبيای غذای دانشجوئی” در عمل گام به گام با برنامه های ليبرالی بانگ جهانی حركت می كند.

دولت برای خاتمه بخشيدن به "يارانه" يك معاونت ويژه در وزارت رفاه و تامين اجتماعی در نظر گرفته است. اين معاون كه اسحاق صلاحی كجور نام دارد با مشتی كلمات گمراه كننده كوشيد حذف 50 در صد يارانه ها را لابلای جمله پردازی ها توجيه كند و از جمله گفت:

سياست دولت سوق دادن يارانه‌ها به سمت اقشار آسيب‌پذيراست. برهمين اساس 50 درصد اقشار عمومی در لايحه بودجه سال 86 از دريافت يارانه‌ها حذف خواهند شد. او كه در نهمين كنگره سراسری تغذيه سخنرانی می كرد افزود:

اعتبار خاص بمنظورحمايت تغذيه‌ای گروه های آسيب پذير به كميته امداد و سازمان بهزيستی اختصاص خواهد يافت!

مفهوم اين سخن نيز آنست كه بجای سوبسيد عمومی، از اين پس بر شمار وابستگان به كميته امداد خواهند افزود و بجای حمايت و چتر پوششی دولتی، از اين پس گداخانه كميته امداد را گسترش خواهند داد و بی شك صندوق مهرالرضا را در آينده نزديك در خدمت همين سيستم كداخانه ای وصل خواهند كرد.