ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اطلاعيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
گوشت تن رنجور مطبوعات
زير دندان حاكميت يكدست
 
 
 
 

شورای مركزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اطلاعيه ای شرايط حاكم بر مطبوعات در دولت جديد را بر شمرد. دراين اطلاعيه آمده است:

طی چند ماه اخير گزارش های نگران كننده ای از نقض آشكار قانون اساسی و قانون مطبوعات به وسيله مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورايعالی امنيت ملی و دادستان های تهران و شهرستان ها دريافت كرده است.

طی چند ماه اخير به دنبال تغيير آشكار سياست های فرهنگی كشور، مطبوعات ايران دستخوش مشكلات فراوانی از قبيل اعمال سانسور رسمی و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبيران، سردبيران و مديران مطبوعات برای خودسانسوری شده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار ليستی از سايت های مجاز خبری، مطبوعات كشور را زير فشار قرار داده است كه برای چاپ اخبار، گزارش ها و مصاحبه های خود صرفا از سايت های مورد تائيد وزارت ارشاد استفاده كنند. همچنين تا چندی پيش اين وزارتخانه به همراه شورايعالی امنيت ملی و داستانی تهران و شهرستان ها محدوده هايی را كه مطبوعات نبايد به آن وارد شوند، به آن ها گوشزد كرده و اخطارهای شفاهی و كتبی می دادند. اين وضعيت امروزه به سطح تدوين و ارائه توصيه ها به مطبوعات درباره اينكه در چه موضوع هايی و از چه كسانی مطلب بنويسند، ارتقا پيدا كرده است. همچنين خبرنگاران و روزنامه نگاران در چارچوب انجام وظايف حرفه ای خود برای كسب و انتشار اخبار در داخل و خارج ايران با محدوديت های فراوانی مواجه شده اند.

اين موارد، در مجموع نگرانی ها در مورد افزايش فشارها  و محدوديت ها عليه مطبوعات و رسانه های مستقل گروهی را تشديد می كند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواهان توقف كليه  اقدام های غيرقانونی نهادهای نظارتی مطبوعات و احترام به روح و مفاد قانون اساسی و قانون مطبوعات كشور است.