جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شايد برود ميخ آهنين بر سنگ
كوچ كردهای منطقه
به ساحل امن كردستان عراق

 
 
 
 
 

مسعود بارزانی رهبر كردستان عراق بر افراشتن پرچم كردستان عراق بجای پرچم عراق، در اماكن عمومی را به همه كردها توصيه كرده است.

كردستان عراق آرامش برقرار است و انفجار و ترور، آنگونه كه در مركز عراق و جنوب اين كشور رايج است خبری نيست. به همين دليل خيلی از عراقی ها برای بهره گيری از همين امنيت راهی كردستان شده و در آنجا ساكن شده اند. دو فرودگاه بين المللی در منطقه كردستان عراق تاسيس شده است. شركت های بين المللی بدون هيچ مشكلی در منطقه فعاليت می كنند.

از كردستان ايران و كردستان تركيه مهاجرت گسترده ای به كردستان عراق صورت گرفته و ادامه دارد. آنها نيزجذب امنيت و آرامش و از آن مهم تر احترام به هويت ملی كردها می شوند و از زير بار فشار حكومت های خود می گريزند. دركردستان عراق كسب و كاری برای خود پيدا می كنند و اگر دانش و هنری داشته باشند به خدمت گرفته شده و امكانات قابل توجهی در اختيارشان گذاشته می شود.

شايد دولت تركيه زودتر از حاكميت جمهوری اسلامی متوجه اوضاع شده و بجای توطئه عليه كردستان عراق كه حداقل در شرايط كنونی و با توجه به حمايت های بين المللی از دولت كردستان عراق و شرايط داخلی عراق ناممكن بنظر می رسد، فضای مناسبی را در كردستان تركيه باز كند. در جمهوری اسلامی هنوز بر همان طبل های گذشته كوبيده می شود كه نتيجه اش كوچ و مهاجرت سالهای اخير به كردستان عراق است.( در تنظيم اين گزارش، نوشته منتشر شده در وبلاگ مسافری در كوير نيز استفاده شده است.)