ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی خاتمی در "هاروارد"
امريكا و ايران
تقابل نظامی را فراموش كنيد

 
 
 
 
 

محمد خاتمی رئيس‌ جمهور پيشين در ادامه سفر خود به امريكا، طبق برنامه از قبل تعيين شده، در دانشگاه هاروارد سخنرانی كرد. سخنرانی او حدود نيمساعت ادامه يافت و انديشمندان ايرانی، امريكائی و ديگر كشورها كه در جلسه سخنرانی او حضور داشتند با دقت بسيار به سخنان او گوش دادند. سخنرانی در حالی انجام شد كه عده ای از طرفداران مجاهدين خلق و طرفداران نظام گذشته در محوطه بيرونی محل سخنرانی عليه سخنران تظاهرات و اعتراض می كردند.

خاتمی دراين سخنرانی مستقل از حاكميت ايران، از رهبران هر دو كشور امريكا و جمهوری اسلامی خواستار خويشتن‌داری و پرهيز از هر گونه روياروئی نظامی شد.

خاتمی گفت: يك طرف نبايد با توسل به مذهب به اقدامات خشونت آميز متوسل شود، همانطور كه طرف ديگر نيز نبايد به بهانه گسترش دموكراسی دنيا را به اردوگاه نظامی تبديل كند.

محمد خاتمی با توجه به اخباری كه درباره كمك های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان پخش شده است، بی آنكه منكر مطلق اين كمك شود گفت: كمك‌های ميليونی ايران به حزب‌الله واقعيت ندارد. چنين كمك هائی تاكنون صورت نگرفته و در آينده نيز صورت نخواهد گرفت. خاتمی با دفاع از آزادی و دمكراسی، بی آنكه به بهانه امريكا برای دخالت در امور كشورهای خاورميانه اشاره كرده و گفت: گسترش دموكراسی نبايد بهانه‌ای برای دخالت در امور كشورهای ديگر شود.