جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تظاهرات وسيع مردم شيلي
با شعار
"كودتاگران را محاكمه كنيد!"

 
 
 
 
 

 

نشريه "يونگه ولت" چاپ آلمان-  روز 11 سپتامبر1973 سالگرد كودتای نظامی ژنرال آگوستو پينوشه - به رهبری پشت صحنه شركت آمريكائی آی.تی.تی- عليه رئيس جمهور قانونی و چپ گرای شيلی "سالوادور آلنده" بود. در اين روز نيروهای نظامی شيلی در شرايطی كه رئيس جمهور آلنده در كاخ رياست جمهوری جلسه داشت اقدام به توطئه كودتا كرده و به دنبال مقاومت سالواندور آلنده و همراهانش كه مسلحانه از خود دفاع می كردند، كاخ رياست جمهوری توسط كودتا گران بمباران شد و سالوادر آلنده و همرزمانش كشته شدند.

در فاصله سال های سياه كودتا و حكومت ديكتاتور پينوشه برشيلی، بين 1973 تا 1999، بالغ بر3197 تن از نيرو های چپ بدست كودتاگران دستگير و كشته شدند كه سالوادورآلنده رئيس جمهور و خوانده ماركسيست شيلی "ويكتورخارا" از جمله آنها بودند.30 هزار تن از نيرو های چپ شيلی در اين كودتا دستگير، زندانی، شكنجه و تعداد قابل توجهی نيز مفقود الاثر شدند.

به همين مناسبت روز تظاهر گسترده ای در سراسر شيلی و بويژه پايتخت اين كشور برپا شد. تظاهر كنندگان كه پرچم های سرخ حمل می كردند از مركز شهر سانتياگو عبور كرده ودر مقابل كاخ رياست جمهوری اجتماع كردند. آنگاه پس ازپخش ترانه هائی با صدا ويكتور خارا و خواندن سرود های انقلابی، قطعنامه ی راهپيمائی  قرائت شد، كه در آن محاكمه كودتاگران و جنايتكاران خواسته شده بود.