ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سردبير نشريه توقيف شده "نامه"
تند روهای درون حاكميت
سرعت فروپاشی را تندتر می كنند!

 
 
 
 
 

كيوان صميمی مديرمسئول نشريه توقيف شده "نامه" درباره توقيف اين نشريه به "ادوار نيوز" گفت:

يك روز پس از بازگشت من از سفر به اروپا و آمريكا كه البته جنبه های سياسی هم پيدا كرد، حكم توقيف نشريه در هيات نظارت بر مطبوعات صادر شده و به صورت غير رسمی مسئولان نامه از آن مطلع شده بودند . با اين حال ما به دليل اينكه راه برای رايزنی های بيشتر و گفتگو باز باشد از انتشار خبر توقيف نامه جلوگيری كرديم و در اين يك هفته در سفری كه به قم داشتم اين موضوع را پی گيری كردم و البته قول هايی هم دادند و گويا قرار شده بود در جلسه دوشنبه اين هفته موضوع مجددا طرح شود كه متاسفانه با پی گيری ما معلوم شد كه اين حكم مجددا تاييد شده و به من ابلاغ شد.

اتهام نشريه نامه توهين غير مستقيم به آقای خمينی اعلام شده است. در اين چند ساله ما همواره نقدهای خود را از جمله به رهبری و عملكرد آقای خمينی به صورت شفاف بيان داشته ايم و نيازی نبود كه در لفافه و در قالب يك شعر به ايشان توهين كنيم.  ما هرگز فكر نمی كرديم كه شعری كه با مجوز قبلا چاپ شده را نبايد منتشر می كرديم !

در مورد ارتباط توقيف شرق و نامه با مذاكرات هسته ای و توافقات احتمالی در اين مذاكرات  نيز صميمی گفت: اين دو موضوع تا حدی با هم مرتبط اند اما امروزه در عصر ارتباطات نمی توان جلوی انتشار اخبار و اطلاعات را گرفت .

من علت اصلی اين گونه رفتارها را غلبه بخش تندروتر حاكميت می دانم كه اينگونه تصميمات را می گيرد . عليرغم اينكه می گويند حاكميت يكدست شده است من فكر می كنم اينها در ميان خودشان اختلافاتی دارند بويژه در زمينه تاكتيك ها . تندروها همانگونه كه در سياست خارجی تندوری می كنند در اعمال سياست های داخلی نيز سعی در بستن فضا دارند و توقيف نشريات هم در ادامه برخورد و فشارهايی است كه در مورد انجمن های دانشجويی در اين مدت اعمال كرده اند .
مطمئنم كه اين روش ها راه به جايی نخواهد برد و اين گونه رفتارها از خطر فروپاشی حكومت نخواهد كاست . از نظر من با ادامه اين روند فروپاشی كليت نظام نزديك است، مگر آنكه تدبير امور به دست گروه های ميانه رو تر بيافتد وآنها غلبه پيدا كنند و به اين وسيله لااقل ار فروپاشی خودشان جلوگيری كنند.