جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بحث ميان احزاب حاكم
تلاش پنهان در آلمان برای
اتخاذ يك سياست عليه ايران
 
 
 
 

 

جدال پنهان در عالی ترين سطح ميان احزابی كه بصورت نوبتی در آلمان قدرت را دست به دست می دهند، اكنون بر محور حفظ فاصله با كاخ سفيد و يا همراهی كامل با كاخ سفيد دور می زند. دولت كنونی تركيبی است از دو حزب سوسيال دمكرات و سوسیال دمکرات مسیحی، و شواهد برآن دلالت دارد كه حزب سوسيال دمكرات حاضر به همسوئی كامل با صدراعظم اين كشور برای همكاری كامل با كاخ سفيد نيست. مركزی ترين مسئله دراين اختلاف سياست كاخ سفيد در ارتباط با ايران است. برخی آگاهان در آلمان می گويند كه حزب حاكم دراين كشور نسبت به سياست نظامی امريكا - در ارتباط با ايران- اطمينان قطعی دارد و در همين چارچوب می داند كه امريكا در صورت عدم عقب نشينی اتمی ايران به اين كشور حمله خواهد كرد. آنها اين حمله را مقدمه گسترش همه جانبه جنگ در خاورميانه ميدانند و به همين دليل معتقدند بايد در محور امريكا، اسرائيل، انگلستان قرار گرفت و يك جبهه مستحكم جهانی تشكيل داد. مدافعان اين سياست مطمئن هستند كه ايران عقب نشينی اتمی نخواهد كرد و قبول يك ايران اتمی نيز با حاكميت كنونی غير ممكن است. به همين دليل روی سياست همراه سازی حزب سوسيال دمكرات متمركز شده اند. سفر و سخنان اخير پاپ در جنوب آلمان تقويت كننده همين سياست بود و بحث هائی كه مطبوعات آلمان پيرامون اين سفر و نفوذ گسترده پاپ در سراسر آلمان آغاز كرده اند، عملا همين هدف را دنبال می كند. پاپ، بی آن كه به مسائل سياسی و اتمی اشاره كند و يا از تروريسم جهانی نام ببرد، خطر اسلام را برجسته كرد و همگان می دانند كه اين سخن و نظر در شرايط كنونی تائيد كننده سياست كاخ سفيد است. پاپ قبلی نقش مهمی در فروپاشی كشورهای سوسياليستی و بويژه لهستان داشت و ظاهرا پاپ جديد همين نقش را می خواهد درارتباط با اسلام و ايران ايفاء كند و سياست دولت دست راستی "مركل" در آلمان را نيز با همين هدف تقويت كرده است.