ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خودكشی
آخرين اعتراض كارگران بيكار
كارخانه های بسته شده كردستان

 
 
 
 
 

وزير كار طرح پرداخت 10 ميليون تومان وام قرض‌‏الحسنه به كارفرمايان برای اشتغال مجدد كارگران تحت پوشش بيمه بيكاری را مطرح كرده، اما حفظ اشتغال موجود در اولويت است. واحدهای بسياری هستند كه با تزريق مبالغ 300 ميليون و 500 ميليون و يك ميليارد تومان می‌‏توانند به حيات خود ادامه دهند و اشتغال صدها كارگر به خطر نيفتد، اين واحدها بايد در اولويت باشند.
يك عضو كميسيون اجتماعی مجلس هفتم است، در ادامه اين سخنان گفت‌‏:

ظرف سالهای اخير كارخانه‌‏های متعددی به دلايل مختلف از جمله عوارض سنگين، ماليات ها، بدهی‌‏های هنگفت و كمبود نقدينگی از پای در آمدند و هزاران كارگر بيكار شدند، در حالی كه با اندك مساعدت دولت، امروز شايد اين واحدها تعطيل نبودند.

گچ كردستان كه در بيجار واقع شده اواخر سال گذشته بخاطر 15 ميليون تومان دچار مشكل شده بود و 4 ماه حقوق 75 كارگر پرداخت نشد بود كه با پی‌‏گيريهای به عمل آمده اين مشكل به طرف شد .
او گفت : جالب اين بود كه اين واحد تحت پوشش بانك صادرات , بانك سپه و بنياد مستضعفان می‌‏باشد و صرفا به خاطر 150 ميليون ريال لنگ می‌‏زد !

گروه صنعتی ملی در سالهايی نه چندان دور با 32 شركت تحت پوشش 14 هزار و 500 كارگر داشت و امروز اين گروه صنعتی به پاركينگ اتومبيل‌‏های فرسوده و اسقاطی تبديل شده است‏!
پس از تعطيلی اين گروه بزرگ صنعتی كه بخاطر مسايلی چون واردات و ركود بازار فروش و كمبود نقدينگی رخ داد 200 نفر خودكشی كردند و كانون خانوادگی 2 هزار كارگر به دلايلی متعددی از هم پاشيده شد‌‏!

چرا بايد به كمك واحدهای صنعتی نشتافت و نگذاشت كه كارخانه‌‏ها قربانی و كارگران سرگردان شوند؟