ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درتدارك سازش با امريكا و بستن كامل فضای داخلی
حمله كنندگان ناشناس به روزنامه اعتماد ملی  
با ظاهر آشنا به دفتر دانش آموختگان حمله كردند
 
 
 
 

 

نيروهای امنيتی روز گذشته با ورود به دفتر مركزی سازمان دانش اموختگان پس از بازرسی و تفتيش 4 ساعته اين دفتر، تمامی اسناد ، مدارك تشكيلاتی ، آرشيو و كامپيوترهای موجود در دفتر سازمان را ضبط كردند.

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان پس از جلسه اضطراری شورای مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت در اين ارتباط گفت:

اين اقدام در آستانه يكصدمين روز بازداشت مهندس موسوی دبير كل سازمان دانش آموختگان صورت گرفت. اين گونه اقدامات نه تنها امنيت نهادهای مدنی و تشكلهای اصلاح طلب و مدافعان دموكراسی را با خطر مواجه می سازد بلكه اين نگرانی را برای فعالين سياسی و مدنی ايجاد می كند كه در شرايط موجود فضايی برای فعاليت های مدنی و مسالمت آميز وجود ندارد.

زمانی كه دبير كل يك حزب قانونی در بازداشت انفرادی است و استمرار بازداشت موقت وی هيچ توجيه قانونی ندارد ضبط اسناد و مدارك تشكيلاتی و سياسی سازمان دانش آموختگان نشانگر عزم و اراده جدی نهادهای امنيتی جهت برخورد با اين تشكل سياسی است.