ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اميرعلی لاهرودی ( صدر فرقه دمكرات آذربايجان ايران)
اتحاد شوروی از هم پاشيد و نظام شاهنشاهی نيز به تاريخ پيوست
فروپاشی ايران
از دل اين آمار بيرون می آيد
روسيه- ايران- آذربايجان

 
 
 
 
 

۶۸ درصد جمعيت كشور را نوجوانان و جوانان تشكيل می دهند. در ميان نوجوانان سن بزهكاری به زير ١۰ سال، كف سنی فحشا به ۱٤ سال، كف سنی اعتياد به ۱۳ سال رسيده و حدود ١٤ ميليون نفر با مشكل روانی دست و پنجه نرم می كنند و ... خشونت های خانگی مثل شوهر كشی، زن كشی، والدين كشی ۳۵ درصد، اعتياد نوين ۳٧ درصد، نوجوانان و جوانان در معرض اعتياد ۶۰ درصد، فرار دختران ۲۳ درصد، طلاق ١٧ درصد در مقايسه با سال گذشته رشد داشته است. بر اساس آمار منتشره در سال گذشته ۸ هزار دانش آموز، ۵ هزار جوان افسرده، سه هزار خودكشی در كشور به ثبت رسيده است. همه اين ارقام نشان می دهد كه جامعه در حال فروپاشی است. اقتصاد را بحران فرا گرفته و تنها در شهر تبريز در آذربايجان ۲۲ كارخانه با بحران روبرو است. در جمهوری اسلامی نيز پارسی گويان همچنان قدرت حكومتی را در دست دارند و نه تنها به خواست های برحق ملی و اقوام ايرانيان غير فارس گوش فرا نمی دهند، بلكه ثروت خدا دادی ايران را در ميان استان های فارس زبان و غير فارس زبان بشكل عادلانه تقسيم نمی كنند.

 

 

جامعه بشر در بن بست عجيبی گير كرده است. انقلاب زمانی كه در علم و صنعت معجزه می آفريند، كيهان نوردی به امری عادی تبديل می شود، دستگاه های پرنده انسان را روی ماه پياده می كند، انسان به مريخ دست می يابد و برای تسخير كرات آسمانی فعاليت دو چندان می شود، اما انسان در كره ارض با نگون بختی روبرو می شود. توليد نسل با سرعت برق آسا افزايش می يابد، ميليون ها انسان برای بدست آوردن لقمه نانی خود را به آب و آتش می زند. جهان ثروت و دنيای فقر چهره كريه خود را به نمايش می گذارند. صاحبان ثروت با ضرب و شتم ميليون ها انسان فقير را به بند می كشند و در اسارت نگهداری می كنند. در چنين وضعی بين قطب فقر و ثروت جنگ گرم و سرد با شدت ادامه می يابد، اين نبرد زمانی تحت لوای كمونيسم و ضد كمونيسم زمان ديگری زير پرچم دين و ضد دين، اسلام و مسيحيت تظاهر می كند در نهايت امر در اين گير و دار ثروتمندان «هميشه» برنده و تهيدستان با زندگی می شوند(اگر چرخ فلك بشكل امروزی به چرخد) بعد از اين نيز بازنده خواهند شد با اين مقدمه دو كشور روسيه و ايران بعنوان نمونه مورد بررسی قرار می گيرد.

 روسيه

    تاريح پيدايش روسيه كمتر از هزار سال و تشكل آن به مثابه كشور قدرتمند پانصد سال است. روسيه در طول تاريخ هزار ساله اش مسيحيت را از بيزانس(روم شرقي) به عاريت گرفت و آن را تا حد مذهب ارتودوكس ارتقاء داد و اقوام گوناگون قبايل اسلاو را در پيرامون حكومت مسكو گرد آورده و آن را به يك امپراطوری قدرتمند مبدل كرد. اتحاد شوروی از درون اين امپراطوری بيرون آمد و نظام ديگری را تشكيل داد، اما بالاخره با قانونمندی تاريخی و يا بوالهوسی سران كم شعور از هم پاشيد و صد و پنجاه ميليون ملل و اقوام غير روس (اعم از مسيحی و مسلمان) از آن جدا شدند و حكومت «مستقل» خود را بوجود آوردند. اكنون روس ها با انضمام ١٧ ميليون مسلمان به مثابه يك كشور صد و چهل ميليونی اظهار وجود می كند.

    روسيه كنونی نه تنها از لحاظ نفوس بلكه از لحاظ قدرت صنعتی نيز در سطح كشورهای درجه دو نزول كرده است. صنايع ماشين سازی، هواپيما سازی و خودرو سازی به پائين ترين مقام تنزل كرده است. روسيه از يك كشور توليد كننده تكنولوژی به كشور صادر كننده مواد خام و محصولات نيم ساخته مبدل گرديده است. علم و صنعت در اين كشور به حال خود رها شده است. آموزش و پرورش و خدمات درمانی جنبه صد در صد طبقاتی بخود گرفته است. مسكرات ميان اكثر مردم و مواد مخدر در ميان جوانان بيداد می كند، انتحار و بزهكاری، فحشا بشكل وسيع گسترش پيدا كرده است.

    بنابر آمار چهار ميليون كودك خيابانی در سراسر روسيه آواره و سرگردان به زندگی رقت بار گرفتار شده اند. تنها در شهر ميلياردرهای مسكو ۵۰ هزار كودك بی خانمان ول و سرگردانند. هر سال در اين كشور در حدود يك ميليون نفر از كل جمعيت كاسته می شود. اين وضع اسفبار در عرض ۱۵ سال اخير گريبانگير مردم روسيه شده است.

 ايران

    مردم ايران بويژه مردم پارسی گوی ايران، تاريخ ۲۵۰۰ ساله دارد. رژيم پهلوی اين تاريخ را در پرسپوليس با حضور سران و بلند پايگان خارجی با جلال و جبروت جشن گرفت. گرچه انقلاب بهمن سلطنت پهلوی ها را سرنگون كرد و جمهوری اسلامی جايگزين آن گرديد. مع هذا ايرانيان پارسی گو همچنان قدرت حكومتی را در دست دارند و نه تنها به خواست های برحق ملی و اقوام ايرانيان غير فارس گوش فرا نمی دهند، بلكه ثروت خدا دادی ايران را در ميان استان های فارس زبان و غير فارس زبان بشكل عادلانه تقسيم نمی كنند. بدتر از همه، گسترش فساد، فحشا، اعتياد، سرقت و بذهكاری، فرار از خانه شكل عادی بخود گرفته است.

 آذربايجان

    اقتصاد آذربايجان را بحران فرا گرفته است. ۲۲ كارخانه با بحران روبرو است. دبير اجرائی خانه كارگر تبريز ميگويد در سال گذشته ٤ هزار كارگر شغل خود را از دست داده اند. كارخانه حوله تبريز تعطيل شده و كارخانه كبريت سازی نيز در مقابل واردات بی رويه در آستانه تعطيلی قرار گرفته است. روزنامه همشهری (۱۵ فروردين ۸۵) ارقامی را منتشر كرده است كه تكان دهنده است: ۶۸ درصد جمعيت كشور را نوجوانان و جوانان تشكيل می دهد. در ميان نوجوانان سن بزهكاری به زير ١۰ سال، كف سنی فحشا به ۱٤ سال، كف سنی اعتياد به ۱۳ سال رسيده و حدود ١٤ ميليون نفر با مشكل روانی دست و پنجه نر می كنند و ...

    خشونت های خانگی مثل شوهر كشی، زن كشی، والدين كشی ۳۵ درصد، اعتياد نوين ۳٧ درصد، نوجوانان و جوانان در معرض اعتياد ۶۰ درصد، فرار دختران ۲۳ درصد، طلاق ١٧ درصد در مقايسه با سال گذشته رشد داشته است. بر اساس آمار منتشره در سال گذشته ۸ هزار دانش آموز، ۵ هزار جوان افسرده، سه هزار خودكشی در كشور به ثبت رسيده است. همه اين ارقام نشان می دهد كه جامعه در حال فروپاشی است.

سرپرست اهل بيت «تصميم» می گرد به زندگی خود و همه اهل خانه خاتمه بدهد، و يا فرزندان خود را از خانه بيرون كند، كودك معصوم (دختر و پسر) در كوچه و خيابان آواره سرگردان باشند. شيخ نشين های خليج فارس پر فروش ترين بازار زنان جوانان و دختران نابالغ است. بردگان اروپای شرقی و روسيه در بازار پر رونق اروپای غربی داد و ستد می شوند. ( اصل اين مقاله كه ما بخش هائی از آن را منتشر كرديم در سايت فرقه دمكرات آذربايجان ايران قابل دسترسی است.)