جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كنفرانس خبری پريماكف در مسكو
همه در انتظار آغاز
يك جنگ بزرگ هستند

خروج سريع و سازمان يافته اتباع همه كشورهای اروپائی و امريكائي
از لبنان نشان دهنده آگاهی همه آنها از آغاز جنگ بزرگ است.

پريماكف، مطلع ترين كادر ديپلماتيك باقی مانده از اتحاد شوروی سابق و آگاه به مسائل خاورميانه است. او كه يك دوره نيز وزيرخارجه بوده است، هم درجريان تصرف كويت توسط ارتش صدام و هم درآستانه اشغال عراق توسط امريكا و سقوط رژيم صدام حسين دوبار با وی در بغداد ملاقات كرد و نسبت به اين حمله و نتايج آن به صدام هشدار داد، اما صدام متكی به توپ و تانك خود، به اين هشدارها توجه نكرد.

 
 
 
 
 

 

روزنامه «راسيسكايا گازيه تا » چاپ مسكو، به نقل از يوگنی پريماكوف، رئيس اتاق بازرگانی روسيه، نخست وزير و وزير امور خارجه سابق اين كشور و از مطلع ترين كادرهای سياسی اتحاد شوروی سابق در ارتباط با مسائل خاورميانه، در مسكو و در يك كنفرانس مطبوعاتی در رابطه با جنگ جديد در خاورميانه گفت:

ويژگی منطقه خاورميانه به گونه‌ای است كه كوچكترين درگيری ممكن است به جنگ بزرگ منطقه‌ای تبديل شود.  آنچه در حال حاضر بين اسرائيل و لبنان جريان دارد، يك جنگ تمام عيار و واقعی است و اقدامات نظامی تل آويو كاملا از چارچوب يك عمليات ضد تروريستی فراتر رفته است. اسرائيل به خاك كشور مستقل لبنان حمله كرده است، در واقع اين زير ساختارهای لبنان هستند كه در حال تخريب هستند، نه حزب‌الله و اين مردم عادی لبنان هستند كه كشته می شوند و نتيجه اين تهاجم كشته شدن صدها انسان بی‌گناه و غير نظامی چه در لبنان و چه در اسرائيل است.

در حال حاضر عوامل متعددی وجود دارد كه باعث نگرانی شديد می شود. بر ای مثال سفارتخانه های بسياری از كشورها در بيروت شروع به تخليه اتباع خود از خاك لبنان نموده اند. اين در واقع به منزله آن است كه همگی در انتظار شروع يك جنگ بزرگ در منطقه هستند، چرا كه در غير اين صورت بدين سرعت اتباع خود را خارج نمی كردند. در حاليكه جامعه بين الملل می بايست تمام تلاش خود را برای ميانجی گری و توقف درگيری ها بكار می‌بست. اين خروج همگانی چندان معمولی به نظر نمی رسد و من فعلا نمی توانم بگويم چه چيز در پشت آن پنهان شده است. اين خطر نيز وجود دارد كه اين درگيری ها گسترده تر شده و دامنه آن به كشورها ديگر نيز سرايت كند.

پريماكف از معدود سياستمداران روسيه است كه در آستانه اشغال عراق توسط ارتش امريكا و سقوط صدام حسين، دو سفر پياپی به بغداد كرد و نسبت به اهداف امريكا برای حمله به عراق به صدام حسين هشدار داد، اما صدام حسين مست ارتشی كه 8 سال با ايران جنگيده بود و توپ و تانكی كه داشت به اين هشدارها و توصيه های او توجه نكرد.