جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی مسعود بارزانی
پايان تدوين پيش نويس
قانون اساسی كردستان عراق

 
 
 
 
 

 

مسعود بارزانی رئيس حكومت خودمختاركردستان عراق در ديدار با جمعی از زنان سليمانيه كه در "قلا چوالان" صورت گرفت نقش زنان را در جنبش سياسی كردستان و مشاركت آنها در دستاوردهای اين جنبش مهم ستود و گفت: ادغام هر دو اداره كردستان امری هميشگی است و در اين ميان اگر اتحاديه ميهنی و حزب دمكرات هوشيارانه عمل نكنند بديلی همچون حماس در اينجا سر بر خواهد آورد.

همبستگی موجود باعث شد سرنوشت كردستان بعد از سقوط صدام از مناطق مركزی و جنوب عراق متفاوت باشد.

بارزانی درادامه سخنان خود از ادغام دادگاه های تجديد نظر در آينده نزديك خبر داد و افزود: طی چند روز اينده پيش نويس قانون اساسی كردستان در اختيار مردم قرار می گيرد تا كردها خود منافع خويش را تعيين كرده و از آن دفاع كنند.