ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چهره واقعی اسرائيل و امريكا
پشت لفاظی های احمدی نژاد انكار می شود!

 
 
 
 
 

احمدی نژاد در بيست و سومين اجلاس روسای آموزش و پرورش كشور شركت و سخنرانی كرد. احمدی نژاد درحاليكه بر پيروزی بر اسرائيل و نابودی آن تاكيد داشت، از شورای امنيت بدليل ناتوانی در تحميل آتش بس به اسرائيل انتقاد كرد. او گفت: مخالفت شورای امنيت با آتش بس در لبنان از عجايب روزگار است!

 اين درحالی است كه اگر اين جنگ، جنگ نابودی اسرائيل است، چه نيازی به آتش بس در آنست؟!

اين همه شاه بيت های احمدی نژاد، رئيس جمهور تيزهوش و برگمار شده رهبر نبود. او در بخش ديگری از سخنرانی خود، زيركانه ماسك بر چهره واقعی سرمايه داری مهاجم امريكا و صاحبان بورس و كارتل های نفتی كشيد و آنها را اينگونه معرفی كرد:

«امروز خاورميانه آيينه تمام‌نمای تقابل دو جريان تاريخی است: رژيم اشغالگر قدس كه نماد ليبراليسم و اومانيسم غربی است و در مقابش يك گروه مردمی به نام حزب‌الله با آرمان‌های انسانی و اسلامی.»

 

احمدی نژاد، كه مانند رهبر جمهوری اسلامی تاكنون روی جهان اسلام حساب ويژه باز كرده بود، با مشخص شدن روياروئی جهان اسلام اهل سنت در برابر جمهوری اسلامی اهل تشييع، روز گذشته و بدنبال مشخص شدن همسوئی كشورهای خاورميانه با امريكا و اسرائيل، خشمگين از بی اعتبار بودن اين نوع محاسبات گفت:

يك مشت بي‌غيرت در برخی از كشورهای اطراف حاكمند كه جلوی چشم آنها آدم‌ها را مي‌كشند، ولی به يكديگر تعارف و وقت تلف مي‌كنند. آنها با وقت‌كشی به دنبال اين هستند كه صورت مساله را پاك كنند. فكر مي‌كنند اين دفعه نيز مانند دفعات قبل است؛ در صورتی كه بايد بدانند لبنان، آزمايشگاهی واقعی و صحنه‌ای است كه تكليف را مشخص مي‌كند.

اينها در باطن طرفدار اسرائيل هستند و وقتی بيرون مي‌آيند مدعی اسلامی بودن هستند.در اين آزمايش، سره از ناسره مشخص مي‌شود.