ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ميان سه كانون: شورای امنيت ملی، بيت رهبری و مركز تحقيقات استراتژيك
جدال در راس حاكميت
بر سر ارسال سلاح به لبنان
موافقان
: اگر نتوانيم سلاح به حزب الله برسانيم، سرمايه گذاری 30 ساله ما از بين می رود.
 
مخالفان
: رمزهای تقاضای سلاح مشكوك است و ارسال سلاح در شرايط فعلی "خودكشی" است.
منبع ارسال خبر
: در سالهای گذشته، شرط رهبر برای موافقت با توليد خودروهای
مدل جديد، ارسال نيمی از قيمت آن برای حزب الله و حماس بوده است.

 
 
 
 
 

درباره يك بحث تند و توام با جدال و تهديد در راس هرم حاكميت در بعد از ظهر جمعه گذشته اخبار جسته گريخته ای در برخی محافل سياسی تهران دهان به دهان می شود. حتی گفته می شود در جلسه غير علنی مجلس نيز اشاره به اين بحث ها شده است. بموجب برخی اطلاعات بدست آمده:

در يك جلسه اضطراری، شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی با طرح شورای فرماندهی سپاه پاسداران برای ارسال سريع محموله های نظامی به لبنان موافقت می كند. در نامه فرماندهان سپاه قيد شده:

پيش بينی ما، برای كمك به حزب الله لبنان براساس تجربه ضربه ای بودن عمليات اسرائيل بود. يعنی تصور ما اين بود كه اسرائيل دو تا سه روز بيشتر به تهاجم خود ادامه نخواهد داد و بر همين اساس حساب يك جنگ طولانی تر را نكرده بوديم و برخلاف تصوراتی كه اسرائيل به آن دامن می زند، سلاح و مهمات برای چنين موقعيتی به منطقه نفرستاده بوديم. بنابراين و با توجه به دورنمای جنگ و ادامه يافتن آن، تا هنوز تمام امكانات از دست نرفته است، بايد فورا سلاح و مهمات به منطقه رساند.

دراين طرح قيد می شود كه مكررا طی تماس هائی از لبنان و سوريه تقاضای سلاح و مهمات شده است.

مصوبه شورای عالی امنيت ملی به بيت رهبری برده می شود، اما قبل از تصميم نهائی، هاشمی رفسنجانی بعنوان جمعبندی نظر مركز تحقيقات استراتژيك (به رهبری خود وی، خاتمی و حسن روحاني) اطلاع ميدهد كه ارسال هرگونه كمك نظامی به لبنان در شرايط فعلی يك خودكشی است! آنها قيد می كنند كه حتی درخواست هائی كه بصورت رمز و بعنوان رهبران حزب الله به ايران می رسد می تواند مشكوك و كار خود اسرائيل باشد، زيرا تمام تلفن ها و خطوط ارتباطی حزب الله اكنون زير كنترل اسرائيل و امريكاست.

در مخالفت مركز تحقيقات استراتژيك همچنين قيد می شود، از آنجا كه امكان دارد اين محموله ها از طرف اسرائيل كشف و ضبط شود و بدنبال آن بزرگترين زمينه های تبليغاتی عليه ايران بدست دشمن بيفتد، در صورتيكه چنين تصميمی گرفته شود، بايد مسئوليت آن را فرمانده كل قوا- رهبر- شخصا برعهده بگيرد!

در بحث و جدل های مربوط به تصميم شورای عالی امنيت ملی و مخالفت مركز تحقيقات استراتژيك، از جانب طرفداران ارسال تجهيزات جنگی برای حزب الله مطرح می شود كه در صورت تعلل در رساندن اين تجهيزات، مهم ترين سرمايه 30 ساله ما در منطقه نابود می شود.

منابع ارسال كننده اين خبر برای پيك نت، قيد می كنند:

«در تمام سالهای گذشته، تقريبا نيمی از قيمت كليه خودروهای ايرانی كه بعد از پيكان توليد شدند برای لبنان و فلسطين فرستاده شده است و اين از شرايط رهبر برای موافقت با توليد خودروهای مدل جديد در ايران بوده است.»