جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه منتشره در "يونگه ولت" آلمان- ترجمه "آزاده خرسند"
حمله به لبنان
پيام آشكاری بود برای ايران
يك ژنرال اسرائيلی: برای نابودی شالوده های حياتی ايران،حتی نياز به اعزام يك سرباز به منطقه نيست! بدون برق، آب، جاده و پل نه می تواند سلاح اتمی وجود داشته باشد و نه پژوهش های علمی آن.

 
 
 
 
 

 

"مجدی گوهری" از كارشناس مسائل خاورميانه و مقيم آلمان است. او مصری است. روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" درارتباط با بمباران لبنان توسط اسرائيل مصاحبه با او كرده است. اين مصاحبه مفصل است، اما مهم ترين بخش آن مربوط به ايران است كه آن را می خوانيد:

 

- اسرائيل با حمله به غزه و لبنان چه اهدافی را دنبال می كند؟

- به اعتقاد من آنچه درحال حاضر در غزه و لبنان می گذرد آزمايشی با پيامی شفاف برای تهران است. دراينجا مسئله گروگان های اسرائيلی اصلا مطرح نيست و نابودی حزب الله نيز يك مسئله جانبی است. آنها به ايرانی ها نشان دادند – و اميدوارم ايرانی ها كاملا درك كرده باشند- كه امريكائی ها و اسرائيلی ها قادرند شالوده های حياتی كشورشان را نابود كنند و رشد اين كشور را دست كم 20 سال عقب بياندازند. همانطور كه يك ژنرال اسرائيلی "دان هالوتس" گفته است، برای اين نابودی، حتی نياز به اعزام يك سرباز به منطقه نيست. اين پيامی است به حكومت ايران و مردم ايران، زيرا بدون برق، آب، جاده و پل نه می تواند سلاح اتمی وجود داشته باشد و نه پژوهش های علمی آن. درعين حال اين جنگ آزمايشی است برای ارزيابی افكار عمومی، برای عمليات آينده، يعنی ايران. بوش برای حمله به اسرائيل چراغ سبزنشان داد، اما فقط برای دو هفته و به همين خاطر است كه مايل نيست درباره آتش بس چيزی بشنود. فعلا بايد سلاح های مرگبار كار موثر خود را بكند. بحث بر سر اقدام يك جانبه اسرائيل نيست، بلكه همكاری متقابل امريكا و اسرائيل در تمام زمينه مورد بحث است.