جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درخواست احمدی نژاد برای
اجلاس كنفرانس اسلامی رد شد
پس از دو نامه بی حاصل برای صدراعظم آلمان و رئيس جمهور فرانسه
و رد درخواست جلسه فوق العاده كنفرانس اسلامی، رئيس جمهور
برای يك سفر جهانی عازم تركمنستان شد!

 
 
 
 
 

خبرگزاری فرانسه گزارش داد كه درخواست رئيس جمهور ايران برای اجلاس اضطراری كنفرانس اسلامی از سوی رياست نوبتی اين كنفرانس رد شد .وزير امور خارجه‌ مالزى سيد حميد البار ضمن اعلام اين خبر گفت كه گردهم آوردن 57 عضو اين سازمان در مدتى كوتاه ممكن نيست.  احمدی نژاد روز شنبه خواستار تشكيل چنين نشستى شده بود.  وزير خارجه مالزی در ادامه اظهار نظر خود، تلويحا به ايران هشدار داد كه اجلاس كنفرانس اسلامی، پای جمهوری اسلامی را نيز درحوادث لبنان به ميان خواهد كشيد. او گفت: رأى كنفرانس اسلامی، در صورت برپائی آن، تنها عليه اسرائيل نخواهد بود، بلكه اين رأى در ضديت با بسيارى از رويدادهاى جارى است.

احمدی نژاد، پس رد تمسخر آميز نامه ای كه برای صدراعظم آلمان نوشته بود، نامه ای هم برای شيراك رئيس جمهور فرانسه نوشت، كه اين نامه نيز تا كنون با بی اعتنائی همراه بوده است. بدنبال اين دو نامه نگاری بی حاصل، درخواست تشكيل جلسه اضطراری كنفرانس اسلامی از سوی وی مطرح شد كه آن را نيز كسی جدی نگرفت و جواب وزير خارجه مالزی به رئيس جمهوری ايران را در بالا خوانديد.

بدنبال اين چند تكاپو و احتمالا نتيجه گيری كه حاكميت از بی اعتباری جهانی احمدی نژاد و حرف ها و دعوت ها و اظهار نظرهايش كرده اند، اين بار دعوت از كشور سوئيس برای تشكيل يك كنفرانس ابتكاری جهت بررسی مسائل اتمی ايران را وزير خارجه جمهوری اسلامی مطرح كرد كه هنوز به آن نيز پاسخ روشنی داده نشده است. سوئيس حافظ منافع امريكا در ايران است و در حقيقت جمهوری اسلامی، از طريق سوئيس از امريكا خواسته است كه يك كنفرانس فوق العاده برای ايران تشكيل بدهد!

بعد از اين تكاپوهای اروپائی و اسلامی، احمدی نژاد صبح ديروز شال و كلاه كرد و رفت آنطرف مرز شمالی ايران. يعنی سفر به تركمنستان! بايد ديد در آنجا او را چقدر جدی خواهند گرفت!