جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه 330 ستم ديده سياسی ج.ا
عليه كشتار و نابودی در لبنان و فلسطين
 
 
 
 

 

نزديك به دو هفته است كه ارتش تجاوزگر اسرائيل به شكلی وحشيانه به نوار غزه و كشور لبنان حمله مي‌كند و علاوه بر شهيدكردن صدها تن از مردم غيرنظامی اين دو منطقه زيرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی آنها را ويران ميسازد. وتوی قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد توسط دولت آمريكا ، موضع غير قاطع سران گروه 8 و سكوت برخی از كشورهای عربی منطقه نشان از توافق آمريكا و اسرائيل درمورد سركوب جنبش‌ حماس و نيروهای مقاومت حزب‌الله در لبنان و تخريب زيرساخت‌های اين مناطق دارد و حاكی از توطئه‌ای گسترده تر در منطقه خاورميانه است.

ما امضاكنندگان اين بيانيه عمليات ضد بشری و جنايات جنگی دولت اسرائيل را كه در تعارض با كنوانسيونهای جهانی است به شدت محكوم مي‌كنيم و از دبيركل سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل مصراً مي‌خواهيم كه تمامی مساعی خود را برای برقراری آتش بس فوری بدون قيد و شرط به كار ببرند و نسبت به مبادله اسيران و رسيدگی به جنايات جنگی حاكمان اسرائيل اقدام كنند.

هاشم آقاجری، ناصر آملی، محمد آزادى، مسعود آقايى، حميد آصفى، طاهر احمدزاده، مهدی امينی زاده، اسدالله امينی ،حسين انصاری راد، يداله اسلامی، مصطفی ايزدی، بهزاد احمدي‌نيا، سامر آقايی،
عباس ابوذرى، هادی احتظاظی، حسن احمدی،حميد احراری، محسن احمدی، نعمت احمدى، مصطفی اخلاقی،‌ مرتضى اشفاق، حسن افتخاراردبيلی، جلال اقتدارى،اعظم اكبرزاده،زهرا اكبرزاده، عليرضا اكبر زادگان،على اكرمى، محمود امير احمدى، حجت انصاری، عمادالدين باقی، حيدرابراهيم باي‌سلامی، مجتبی بديعی، كمال الدين بازرگانى، پروين بختيار نژاد، اكبر بديع زادگان، رحمت الله برهانى، ابوالفضل بازرگان،عبدالعلى بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، محمد بسته نگار، مهدی بسته‌نگار،محمدحسين بنى اسدى، عماد بهاور، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، صفا بيطرف،مختار باطولی، روح‌اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، حسين پايا، مسعود پدرام، عباس پوراظهرى، رضا پويان، محمود پيش بين، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان،سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، هادی تفنگچی،عباس تاج‌الدينی، حميد تاجرنيا، مصطفى تنها، رضا تهرانى، سارا توسلى، عبدالله توسلى، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، محمدعلی توفيقی، خالد توكل، محمد توكل، مجيد تولائى،مجيد جابرى، حميدرضا جلائى پور، جلال جلالی زاده، عباس جنگی،مجتبی جهانی، مجيد حاجی بابائی، رضا حاجى،بهمن حافظى، سعيد حجاريان، طه حجازى، حسين حريرى، حميدحسامی، بهزاد حق پناه، على حكمت، ابوالفضل حكيمى، عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى، محمدحيدری، حميد حديثی،جعفر خائف، هادی خانيكی، محمد خطيبی، ابراهيم خدادادى، امير خرم، محمدحسين خليلی اردكانی ،ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش،محمدعلى دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمدمهدى دانشيان، محمود درد كشان، سعيد درودى، محمود دل آسايى، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، پروين دخت دفتری، فريبا داودى مهاجر، ابراهيم دينوی، فاطمه راكعی، امير رزاقی، محمد صادق ربانى، تقی رحمانی، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، احد رضائى، اصغر رضائى، بيوك رضائى، عبدالعلی رضائی، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه، حسين رفيعى، عبدالله رمضان‌زاده، مهدى رهنما، رضا رئيس طوسى، فياض زاهد، جمال زره ساز،علی زرين، محمد ابراهيم زمانى،پرويز زندى نيا، احمد زيدآبادى، محمد رضا زهدى، عليرضا ساريخانى، احمد ساعى، نسرين ستوده، عزت الله سحابى، فريدون سحابى، هاله سحابى، عيسى سحر خيز، محمد سرچمى، سعيده‌ سعيدی،عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، سيدمحمدعلی سيف‌زاده، محمدعلی سيدنژاد، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكرى، تقى شامخى، على شاملو، محمد شانه چى، حسين شاه حسينى، سعيد شريفی، محمد شريف، جواد شرف‌الدينی، كاظم شكری، الله وردى شمبورى، محمود شمس الواعظين، احمد شهامت دار، احمد شيرزاد، سعيد شيركوند، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، هاشم صباغيان،احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، احمد صدری، محمود صدری، لطيف صفری، مهدى صراف،عباس صفائي‌فر، فضل الله صلواتى، كيوان صميمى، جليل ضرابی، على اشرف ضرغامى، فريدون ضرغامى، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، امير طيرانی، جمشيد عزيزی، سيد جعفر عباس زادگان، كريم عابدينی، حسن عرب زاده، محمد عطريانفر، فيض‌اله عرب سرخی، روئين عطوفت، علی علوی، عليرضا علوى تبار، محمدباقر علوى، رضا عليجانی،على عليزاده نائينى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، فريدون عموزاده خليلی، على اصغر غروى،عليرضا غروى، ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، على غفرانى، مهدى غنى، محمدتقى فاضل ميبدى، نادره فتورچی، مرتضی فلاح، ارسلان فلاح، ابراهيم فتاحی، مقصود فراستخواه،مهدی فخرزاده، غفار فرزدى، حسن فريد اعلم، هادى قابل، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، مهدی قلي‌زاده اقدم، رحمانقلى قلى زاده، عبدالمجيد قندى زاده، محمد قوچانی، نظام الدين قهارى، عباس قائم الصباحی، عبدالحسين قمي‌زاده، مصطفى قهرمانى، حجت الله قياسى، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس،مرتضى كاظميان، جعفر كامبوزيا، محسن كديور، منوچهر كديور، جميله كديور، خسرو كردپور،مسعود كردپور، على كرمى، عليرضاكرمانی، حسن كسمايی، هادی كحال‌زاده، فاطمه كمالی احمدسرايی،الهه كولائی، محمد كيانوش‌راد، ناصر كميليان، پروين كهزادى، يعقوب كوثرى، بهناز كيانی، بيژن گل افرا، فاطمه گوارايى، مسعود لدنى، حسين لقمانيان، مجتبی لطفی، فريده ماشينی، سعيد متقی، رجبعلی مزروعی، حسين مجاهد، على مومنى، محمود مومنى، محمد تقى متقى، محسن محققى، نرگس محمدی،محمد محمدى اردهالى، فخرالسادات محتشمی پور، سيد على محمودى، حسين مدنی، سعيد مدنى،فريد مرجائی، ماشاءالله مديحى، مرضيه مرتاضى لنگرودى، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمدمعصومی، علي‌اكبر معين‌فر، اصغر معين فر، نوشين محمدی، ضياء مصباح، ياسر معصومی، بدرالسادات مفيدى، مرتضى مقدم، فهيمه ملتى، مصطفی ملكيان، احمد منتظرى، سعيد منتظرى، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان،
سيدرضا موسوى سعادتلو، امير ميرخانى، وحيد ميرزاده، الله كرم ميرزايى، فرشته ناصرگيوه چى،
حسن نراقى، محمود نعيم پور، علی اكبر نجفی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقى نكوفر، سيد حميد نوحى، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، صالح نيكبخت، هادى هادى زاده يزدى، ناصر هاشمی، سيدهاشم هدايتی، عليرضا هندى، احسان هوشمند، اكبر والى، رسول ورپايى، باقر ولى بيك، جليل ولى بيك، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلی، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكوری، رضا يوسفيان.