جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با اخبار جنگی دروغ و فريب ايرانی ها
سيمای جمهوری اسلامی
بزودی اسرائيل را فتح می كند
 
 
 
 

 

سيمای دروغگوی جمهوری اسلامی، بموجب گزارش هايی كه از ايران، شب گذشته به ما داده اند، بجای نشان دادن ابعاد ويرانی و فاجعه انسانی تهاجم روزگذشته اسرائيل و آگاه ساختن مردم ايران از عمق فاجعه، در نقش سخنگوی جنگی حزب الله، پياپی اخباری از فتوحات حزب الله و اصابت موشك های آنها به اهدافی در داخل اسرائيل خبر می دهد. چنان كه گوئی جنگی دو جانبه و در دو جبهه جريان دارد!  در حاليكه اين جنگی در دو جبهه نيست، بلكه تهاجمی فاشيستی برای اهداف بعدی است و حزب الله لبنان با پيروی از سياست های جنگی جمهوری اسلامی جاده صاف كن اين تهاجم و ويرانی شد. سيمای جمهور اسلامی و خط دهندگان آن در شورای امنيت ملی و بيت رهبری، می كوشند با اين اخبار باصطلاح جنگی، آن هسته مركزی جنگ جديد در لبنان را پنهان كنند كه خود بخوبی از آن آگاه اند اما مردم را بی خبر و فريب خورده می خواهند: نزديك شدن گام به گام تهاجم هولناك نظامی- اتمی به ايران!