جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بزودی منتشر می شود
دادخواهی جهانی محمد خاتمی
برای از مردم فلسطين و لبنان
 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی گزارش دادند كه با تشديد بحران در خاورميانه و گسترش نگراني‌ها در جهان، سيد محمد خاتمی، رييس موسسه‌ بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها نامه‌ مهمی برای رهبران و شخصيت‌های مهم غيردولتی جهانی فرستاد.  قرار است متن اين نامه به زودی منتشر شود. دفاع از حقوق انسانی و اساسی دو ملت لبنان و فلسطين از جمله رئوس اين نامه است. دعوت رهبران جهان به تشريك مساعی برای پايان بخشيدن به دردها و آلام كهنه در خاورميانه از ديگر نكاتی است كه خاتمی به آن توجه نشان داده است.