ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كارگران معترض اصفهان
خود را به مقابل مجلس در تهران رساندند

 
 
 
 
 

200 كارگر كارخانه "سيمين نو" اصفهان به نمايندگی از صدها كارگر اين واحد توليدی خود را به تهران رسانده و در مقابل مجلس متحصن شدند. مجلس در حال شعار به سود حزب الله لبنان و فتوحات آن بود كه خبر آوردند كارگران گرسنه و معترض از اصفهان آمده و جلوی مجلس جمع شده اند!

پيش از اين نيز كارگران كارخانه هاى ساير شهرهاى كشور از جمله زنجان، قزوين و كرمانشاه در مقابل مجلس اجتماع كرده بودند. محور اعتراضات، اخراج گسترده كارگران و عدم دريافت دستمزد طى چند ماه گذشته است. كارگران كارخانه سيمين نو اصفهان اكنون پنج ماه است كه حقوق نگرفته اند. برخى از كارگران معترض، در مقابل مجلس گفتند، به دليل عدم پرداخت اجاره خانه در آستانه آوارگی در خيابان ها قرار دارند. آنها گفتند كه از اول سال85 وضع كارگران در بسياری از كارخانه هاى كشور هم مانند آنها شده است.