ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيركار و نماينده اصفهان
يكباره مدافع كارگران شدند

 
 
 
 
 

همزمان با بالا گرفتن موج اعتراضات كارگری كه با فرمان رهبر در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی و تشديد خصوصی سازی بايد منتظر اوج گرفتن بازهم بيشتر آن بود، آنها كه خود مسبب اين فاجعه اند، برای بيرون كشيدن خويش از زير ضربه، دايه دلسوزتر از مادر برای كارگران شده و "كو دزد، كو دزد؟" راه انداخته اند.

در اجتماع اعتراض آميز 200 كارگر به نمايندگی از كارگران اصفهان در مقابل مجلس، "كامران" كه با حكم شورای نگهبان و بعنوان نماينده اصفهان به مجلس هفتم برده شده است در جمع كارگران حاضر شده و شروع به همدلی و همزبانی با آنان كرد. او گفت كه كارگران حق دارند "لپ سرخ ها" درد "آفتاب سوخته ها" را نمی فهمند!

كامران نگفت كه اگر او چنين دردی را می فهمد چرا در نطق پيش از دستور خود در مجلس اينها را نمی گويد و بانگ اعتراض به خصوصی سازی را بلند نكرده و "لپ سرخ های سپاهی را كه قرار است با فرمان جديد رهبر بخش های دولتی را تصاحب كنند خطاب قرار نمی دهد و معرفی نمی كند؟

همان ها كه خودروسازی ايران را در هفته های اخيربا 200 ميليارد تومان خريدند!

 

از به مجلس برده شدگان خنده دار تر و مضحك تر اظهارات وزير كار"علينقی جهرمی» از نوچه های احمد جنتی است كه كارگران به او لقب "وزير كار ضد كارگر" داده اند.

او نيز يكباره طرفدار دو آتشه حقوق كارگران شده و در يك جمع كارگری در آذربايجان شرقی گفت:

آمارها نشان مي‌دهد تنها در سال گذشته 320 هزار كارگر با استناد به قوانين موجود، از كار بركنار شده‌اند.

واحدها تمايل چندانی برای به كارگيری كارگران بصورت دائم ندارند و اگر وضع بدين منوال پيش رود در نهايت، طی پنج سال آينده كارگر دايمی در واحدها باقی نخواهد ماند.

چرا بايد مدير كارخانه 90ميليون تومان پاداش و كارگر 120 هزار تومان حقوق بگيرد؟ ريشه بخشی از مشكل بيكاری به ضعف مديرت‌ها نيز باز مي‌گردد.( توجه كنيد! مشكل از نظر وزير كار ضعف مديراست و نه قانون تعديل نيروی انسانی در جريان خصوصی سازی كه منجر به اخراج های گسترده شده است!)

براساس آمارهای موجود درسال 84 حدود 56 درصد كارگران شاغل در كشور بصورت قرارداد موقت بكار گرفته شدند و امسال اين رقم به 65درصد افزايش می يابد.