جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای هدف گيری های دقيق موشكی
ماهواره جديد "هوشمند" امريكائی
 در خاك اسرائيل مستقر شد
 
 
 
 

 

امريكا يك ماهواره جاسوسی با قدرت تشخيص و تجزيه بسيار بالا، همراه با "سيگنال هوشمند"  دراختيار اسرائيل قرارداد. نخستين نتيجه و آزمايش اين ماهواره آنست كه 24 بار يك خانه در قسمت جنوبی بيروت با موشك هدف قرار گرفته و هر 24 بار موشك ها دقيقا به هدف اصابت كرده اند.