جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سفر نمايندگان چپ اروپا به لبنان- يونگه ولت- ترجمه "آزاده خرسند"
فراخواندن نيروهای نظامی
و استقرار آنها در لبنان يك طرح اسرائيلی است
 
 
 
 

 

نمايندگانی احزاب چپ حاضر در پارلمان اروپا، از جمله پرتغال، يونان، قبرس، فرانسه، ايتاليا و آلمان برای بررسی اوضاع لبنان عازم اين كشور شدند. در همين ارتباط روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" روز شنبه، در بيروت با "ولف گانگ گوركه" عضو حزب سوسياليست دمكراتيك آلمان و سخنگوی اين حزب در پارلمان اين كشور گفتگو كرد كه بخش هائی از آن را در ادامه می خوانيد:

 - وضعيت چگونه است؟

- وارد شدن به لبنان به هيچ وجه آسان نيست. ما از طريق سوريه به لبنان رسيديم. در همه جا ويرانی و سوختگی است. امروز (سه شنبه) به دليل حضور ديپلمات ها در لبنان وضع كمی آرام است. كميسياری ارتباط بين المللی اتحاديه اروپا خانم "والد نر" هم قرار است وارد لبنان شود. لبنانی ها می گويند بمباران ها فقط بخاطر حضور ديپلمات ها مقداری كمتر شده است و حضور ما را از اين نظر مفيد می دانند.

- هدف شما از سفر به بيرون چه بود

- سفر ما نمايندگان پارلمان اروپا اعتراضی است نسبت به حمله اسرائيل و نشانی است در همبستگی ما با مردم لبنان و فلسطين و قربانيان جنگ. ضمنا می خواستيم خودمان تصويری از اين فاجعه انسانی داشته باشيم و با نيروهای سياسی لبنان و نمايندگان پارلمان آن كشور برای حل مسئله از طريق سياسی گفتگو كنيم. همچنين با نمايندگان حزب الله و حزب كمونيست و جنبش دمكراتيك چپ هم گفتگو كنيم. علاوه بر آن می خواهيم از بيمارستان ها هم ديدار كنيم و با خودمان دارو نيز از آتن آورده ايم.

- مواضع احزاب چپ در ارتباط با استقرارناتو يا نيروهای سازمان ملل چگونه است؟

- ما در آتن در 8 مورد با هم به توافق رسيديم. يكی از اين موارد عدم استقرار ناتو در منطقه است. ما نيروهای سازمان ملل را تنها در چارچوب حل مسئله اسرائيل و فلسطين مفيد می دانم. چنين راه حلی بايد در بر گيرنده يك دولت مستقل فلسطينی در جنوب اورشليم و پذيرش مرزهای سال 1967 باشد. اگر هر دو طرف به اين درك رسيده اند كه برای تضمين چنين مسئله ای به نيروهای نظامی سازمان نياز است ميتوان در باره آن گفتگو كرد. ما با استقرار ناتو و حتی نيروهای نظامی سازمان ملل در لبنان موافق نيستيم. به اعتقاد من اين يك طرح اسرائيلی است. اكنون اسرائيل در برابر اين مسئله قرار گرفته است كه يا دوباره جنوب لبنان را كه در گذشته هم نتوانست آن را حفظ كند اشغال كند و يا دوباره عقب نشينی كند و حزب الله به محل خود باز گردد. استقرار ناتو برای پيشبرد مقاصد اسرائيل راه حل درستی برای حل مناقشه نيست.