جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پايان كنفرانس رم برای بررسی بحران لبنان
كنفرانس رُم
استقرار نيروهای بين المللی
خلع سلاح حزب الله لبنان

 
 
 
 
 

كنفرانس بين المللی لبنان در رُم تشكيل و بدون تاكيد بر ضرورت آتش بس در لبنان خاتمه يافت. رايس وزير خارجه امريكا، در پايان اين كنفرانس و در مصاحبه مطبوعاتی خويش در پاسخ به خبرنگارانی كه درباره آتش بس سئوال كرده بودند گفت:

فعلا وقت اين حرف ها نيست!

از جمله نتايج اين كنفرانس كه در بيانيه پايانی آن توسط وزير خارجه ايتاليا اعلام شد، ضرورت استقرار يك نيروی بين المللی برای حمايت از ارتش لبنان بود. اين بخش از بيانيه نيز تائيد خواست امريكا برای استقرار يك ارتش جهانی در لبنان بود. بوش هر نوع فرماندهی سازمان ملل را را برای اين ارتش رد كرده بود و بيانيه كنفرانس رُم نيز مطابق خواست او هيچ اشاره ای به سازمان ملل برای فرماندهی اين ارتش نكرد.

اشاره به تقويت ارتش لبنان نيز، تائيد تلويحی خلع سلاح حزب الله لبنان و استقرارارتش اين كشور در سراسر لبنان و بويژه جنوب اين كشور بود كه تاكنون حزب الله در آنجا مستقر بود.

كوفی عنان، دبير كل سازمان ملل، نيز گفت از جمله وظائف نيروی چند مليتی در لبنان تقويت حاكميت دولت و همچنين اجرای قطعنامه های سازمان ملل برای خلع سلاح حزب الله است.

رايس گفت نبايد اجازه داد لبنان به وضعيت قبل از مناقشه جاری (حمله اسرائيل به لبنان) بازگردد.  اسرائيل در اين كنفرانس حضور نداشت، به اين دليل كه درحال جنگ در لبنان است، اما عدم دعوت از جمهوری اسلامی و سوريه برای شركت دراين كنفرانس بسيار سئوال برانگيز بود، چرا كه با آنها بعنوان دو طرف ديگر جنگ برخورد شده و همراه با اسرائيل به كنفرانس دعوت نشده بودند. اين در حالی است كه از كشورهای عرب خاورميانه هيات هائی در كنفرانس حضور داشتند.