ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدار گنجی با نوام چامسكی  
روحانيون حاكم تن به يك
 رفراندوم آزاد خواهند داد؟

 
 
 
 

ملاقات يك ساعته اكبرگنجی كه درامريكا بسر می برد، با نوام چامسكی، به بحث پيرامون جنبش دموكراسی خواهی و آزادی خواهی ايرانيان و خطراتی كه نظامی شدن حاكميت و جنگ در خاورميانه و حمله احتمالی امريكا به ايران آن را تهديد می كند انجاميد. چامسكی به اكبر گنجی پيشنهاد كرد متنی در برگيرنده مبانی جنبش دموكراتيك ايران تهيه و آن را در اختيار روشنفكران جهان بگذارد تا آنها با امضا آن، حمايت خود را از اين جنبش اعلام كنند.

چامسكی تاكيد كرد با اين حركت جبهه وسيع دموكراسی خواهی ايرانيان جهانی می شود.

اگر جنبش شما سازمان يافته و متشكل باشد حمايت از آن راحت تر است، چون حمايت از يك چيز مشخص صورت خواهد گرفت.

در همين راستا مقرر شد طی مصاحبه ای كه اكبر گنجی با نوام جامسكی در نيمه ماه آگوست انجام خواهد داد به جزئيات بيشتری از حمايت چامسكی از جنبش دموكراسی خواهی ايرانيان اشاره شود.

اين روشنفكر امريكايی آنگاه با طرح چند پرسش از اكبر گنجی ، خواستار دريافت نظرات وی شد. پرسش اول او دربرگيرنده نكته ای درباره گفتگوی روز گذشته گنجی با امی گود من گزارشگر راديو  WBAI بود كه گفته بود بايد در ايران رفراندومی برگزار شود كه همه مدل ها برای آينده ايران مطرح و مردم بتوانند آزادانه نظام سياسی ايران را تعيين كنند. چامسكی پرسيد آيا روحانيون ايران با چنين ايده ای موافقت می كنند؟ گنجی در پاسخ گفت: حاكميت چنين چيزی را نمی پذيرد ما از طريق مبارزه بايد شرايطی را بيافرينيم كه رفراندوم امكان پذير شود.

پرسش ديگر چامسكی ناظر به شعله ور شدن آتش جنگ در خاورميانه و تاثير آن بر جنبش دموكراسی خواهی ايران بود. چامسكی به مقاله سعيد حجاريان اشاره كرد كه نوشته است نظامی شدن منطقه تاثير منفی بر جنبش ما می گذارد، او پرسيد آيا شما هم همين ايده را داريد؟ گنجی در پاسخ گفت: نظامی شدن منطقه و تصويب بودجه 75 ميليون دلاری و ديگر اقداماتی از اين دست تاثير مخربی بر جنبش ما دارد.

وی اضافه كرد : اولا رژيم مدتی است كه كليه مخالفان خود را امريكايی می خواند.

ثانيا در شرايط بحرانی و جنگ، سركوب به بهانه جنگ راحت تر توجيه می شود و فضا بيشتر بسته خواهد شد.

در اين ديدار گنجی همچنين از حمايت های چامسكی برای آزادی اش از زندان تشكر كرد و در پاسخ به اين نكته چامسكی كه گفت سفر هيجان انگيزی را آغاز كرده ای گفت: ملاقات با شما ، برايم از ديگر بخش های سفر هيجان انگيز تر بوده است.