جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيام رئيس جمهور لبنان
مردم لبنان!
زيربار دوگانگی جامعه نرويد
اسرائيل در پی اين دوگانگی است

 
 
 
 
 

اميل لحود، رييس‌جمهور لبنان طی پيامی خواهان وحدت ملی لبناني‌ها در داخل و خارج از لبنان شد و گفت: اسرائيل با حمله به لبنان قصد تحريك ارتش اين كشور، دوگانگی در لبنان و وادار كردن روياروئی داخلی با حزب الله است. آنها چون خود قادر به خلع سلاح حزب الله نيستند، می كوشند ارتش لبنان را به اقدام دراين مورد وادار كنند.

رئيس جمهور لبنان هر گونه تصميم نهائی در باره قبول استقرار نيروهای نظامی بين المللی در خاك لبنان را موكول به تصميم مجلس و دولت اين كشور كرد اما درعين حال تاكيد كرد كه حاضر به قبول شرايطی كه از خارج برای دولت لبنان تعيين می شود نيست.