ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دادخواست عمومی وكلای منصوراسانلو
دبير زندانی سنديكای شركت واحد
 
 
 
 

 

بيش ازهفت ماه از باز داشت آقای اسانلو رئيس هيئت مديره سنديكای كارگران شركت واحد سپری شده است، پيگيری حقوقی و مراجعات مكرر وكلای وی به دادسرا و دادگاه نتيجه ای در پی نداشته است، تحقيقات مقدماتی و تكميل پرونده از طرف دادسرا انجام پذيرفته و جهت اتخاذ تصميم نهائی پرونده در اختيار دادگاه قرار گرفته ولی تا كنون وكلای وی موفق به مطالعه پرونده نشده اند. بنا به اظهارات آقای اسانلو در جريان ملاقات وی با وكلايش محرز گرديده كه اتهام تفهيم شده به وی در سطح اتهامات تفهيم شده به ديگر اعضای هيئت مديره سنديكای كارگران شركت واحد می باشد كه قبلا بازداشت شده بودند و با قرارهای مناسب وثيقه و بعضا كفيل آزاد گرديده اند. در اين صورت ادامه بازداشت آقای اسالو هيچگونه توجيه قانونی ندارد. رعايت اصول قانون اساسی و قوانين موضوعه كشوری وعلی الخصوص قانون رعايت حقوق شهروندی ايجاب می نمايد كه قرار بازداشت آقای اسالو تبديل گرديده و ايشان با قرار تامين مناسبی آزاد شود، اتهام انتسابی به آقای اسانلو در رابطه با فعاليت سنديكائی و موضوعات مربوط به مسائل كارگری است، واضح ومبرهن است كارگران و زحمتكشان پشتيبانی جز انسانهای حق طلب و قلم های منصف نداشته و درعرصه مناسبات اجتماعی جز رنج و زحمت وعرق جبينشان حامی ديگری ندارند. با اين وصف تكليف اخلاقی مسئولين قضائی اين پرونده در رعايت موارد قانونی دو چندان ميشود، و انصاف و دفاع از حقوق اقشار زحمتكش ايجاب می كند روح قانون در رعايت عدالت و مساوات بكارگرفته شده تا جوابی باشد به سوالات بی پاسخ خانواده اسانلو از وكلايشان و بلاتكليف ماندن زندانی كه از بيماريهای متعددی رنج می برد. وجدانهای حساس و بيدار را بيش ازاين آزرده نكند
دكتر يوسف مولائی وپرويز خورشيد
وكلای منصور اسانلو