ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دو تحليل
در يك تفسير!
جميله كديور

 
 
 
 
 

دو بند آخر تحليلی كه به قلم خانم كديور در ادامه می خوانيد، با 5 بند ديگر آن همسوئی ندارد و شيرازه مطلب چنان از دست در می رود كه گوئی دو نفر، دو تفسير نوشته اند و يكنفر آنها را به هم وصل كرده است. انتشار اين مطلب بدون اين توضيح، به آن می مانست كه نوشته نقل شده خانم كديور را بدقت نخوانده ايم. اين توضيح همچنين به معنای تائيد دو بند آخر و يا 5 بند اول نيست، بلكه تاكيدی است بر عدم انسجام تفسيری در اين نوشته. يعنی همان نكته بسيار مهمی كه دراينگونه تفسيرها می بايست تكليف خواننده را روشن كند و نه آنكه آن را بر سر دو راهی و گاه چند راهی رها كند.- پيك نت

 

 

لبنان به كجا پيش می رود؟ هدف اسراييل از حمله ی گسترده به لبنان و پيش از آن به فلسطين چه بود؟ آيا اسارت 2 سرباز اسراييلی را بايد نقطه ی آغاز تحولات لبنان برشمرد يا عدم آزادی اسرای لبنانی و فلسطينی توسط اسراييل بر اساس معاهدات سابق؟ آيا حركت اسراييل در اسارت 2 سرباز اسراييلی محاسبه شده بود؟ آيا حزب الله چنين حجم گسترده ای از تهاجم را تخمين می زد؟ آيا حزب الله در اين حركت بازی خورد و پيش مرگ ديگران شد يا اسراييل را بازی داد و يك بار ديگر خوی سبعانه ی اسراييل را به نمايش گذاشت؟ دولت لبنان در اين معادله چه نقشی ايفا می كند؟ سكوت يا بی حركتی دولت های عربی در اين ميان تا كی ادامه می يابد؟ نقش ايران و سوريه در اين بين چيست ؟ آيا به تعبير رسانه های غربی نقش پدر خوانده را داشته اند يا آنگونه كه نصرالله گفت از اسارت 2 سرباز بی اطللاع بودند؟ آيا تحولات لبنان قرينه ی ديگری از ضعف نهادهای بين المللی در فرونشاندن خصومت های منطقه ای و بين المللی نيست؟ اسراييل پشت گرم به چه عواملی چنين با قدرت عمل ميكند؟

اين پرسش ها و دهها پرسش ديگر روزهاست كه محور بحث و تحليل رسانه ها و تحليلگران و سياسيون است. اگر پاسخ به بعضی از اين پرسش ها راحت باشد، پاسخ به بعضی ديگر دشوار و مستلزم گذشت زمان است.

با توجه به مسايل فوق چند نكته روشن و غير قابل ترديد است:

-1 به نظر می آيد هدف اصلی اسراييل از اين عمليات گسترده و غير متناسب، يكسره كردن نقش مقاومت است؛ مقاومت درفلسطين، مقاومت درلبنان و مقاومت در منطقه، باعملياتی گسترده در مقابل مردم غيرنظامی، به گونه ای كه يك سوم تلفات شامل اطفال می شود.

2- به نظر می رسد حمله به اهداف غير نظامی در لبنان و پيش از آن در غزه، قطع آب و برق و كمبود امكانات اساسی، تلاش برای دو قطبی كردن اين جوامع، تحريك مردم نسبت به دست اندركاران و گرداندن انگشت اتهام دراين مناطق به سمت مقاومت و نمادهای آن بوده است. به گونه ای كه مردم را عليه آنان به عنوان عاملين و مسببين اين تهاجمات بشورانند.

3- تصور اينكه تهاجم اسراييل پاسخی به اسارت سربازانش بوده، بسيار نسنچيده است. از دولتی كه بزرگترين زندان دنيا را برای يك ملت سالهاست ايجاد كرده، و در اين زندان، زندانهای ديگری با اسرايی با حد اقل امكانات و حداكثر محدوديت ها ايجاد كرده و از تعهداتش برای آزادی آنها اجتناب كرده، چنين ادعايی نمی تواند قابل پذيرش باشد. اگر چنين بود، مراكز غير نظامی هدف حمله قرار نمی گرفت. مراكز مسكونی با خاك يكسان نمی شد.

4- به نظر می آيد "مدت ها" ست اسراييل در صدد مقدمه چينی و برنامه ريزی برای يكسره كردن مقاومت است. اين تلقی را از گستره ی عمليات در فلسطين و لبنان بخوبی می توان دريافت.

5- به نظر می آيد اسراييل از سكوت و بی حركتی دولتهای عربی، حمايت آمريكا و ساير كشورهای غربی، درگير بودن دولت های حامی حزب الله و مقاومت در مشكلات عديده ی داخلی و بين المللی، فشل بودن سازمان ملل در مديريت بحران های منطقه ای و بالاخره دكور بودن دولت لبنان درون مرزهای جغرافيايی اش اطمينان داشت كه به چنين اقدامی دست زده است.

-6 اشاره به عمليات حزب الله به عنوان عاملی برای تحت الشعاع قرار دادن مباحث هسته ای ايران يا محكوميت نقش سوريه در ترور حريری كه بارها دستاويز اعمال فشار بر آنها بوده و هست؛ چنان كه توماس فريدمن در مقاله اخيرش كه با عصبيت عليه سيد حسن نصرالله نوشته است، مجددا بر اين موارد تاكيد كرده است، با هدف تقليل و تحقير حزب الله به عنوان آلت دستی بی اراده در دستان سوريه و ايران مطرح شده است. واقعيت اين است كه حزب الله در برابر رژيم و ارتشی كه بارها ارتش های عربی را شكست داده و از خود چهره افسانه ای شكست ناپذيری ارايه كرده، ايستاده است. برای اولين بار درون اسراييل را به هم ريخته و برای اولين بار اسراييل را در پيروزی زود هنگام ناكام كرده است. اسراييل می خواست دو سرباز اسيرش را نجات بدهد، تا به حال ده ها نظامی اش كشته شده اند، تانكهای غول آسايش، هلی كوپتر ها و كشتی های جنگی اش منهدم شده است. پيداست كه حزب الله آن افسانه را ويران كرده است، روشن است كه چرا بوش در صحبت خصوصی اش در پترزبورگ كه از ميكروفن باز پخش شد، كينه اش را با فحش دادن به حزب الله نشان می دهد و حزب الله را "آشغال" تلقی می كند.

-7 به نظر می آيد فصل نوينی در منطقه نوشته می شود. بدون ترديد پيروزی حزب الله پيروزی و كرامت و اقتدار برای تمام مسلمانان ومنطقه خواهدبود. سالها پيش در گفتگويی كه بانصرالله داشتم ، گفت: لبنان سرزمينی است كه همواره هر احتمالی در آن امكان پذير است. خانه ايست كه در آن بر روی هر احتمالی باز است." صحبت نصرالله با الجزيره اميد و احتمال اين پيروزی را در دلها تقويت می كرد واين تحليل را كه حركت حزب الله محاسبه نشده عنوان می شد به چالش می كشيد.