جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بمباران جنايتكارانه "قانا"
گزارش روزنامه چپ گرای يونگه ولت، چاپ آلمان
بمب های هوشمند اتمی
اسرائيل
در لبنان فاجعه پشت فاجعه می آفريند
ترجمه : عسگر داوودي

 
 
 
 

 

دكتر« دوگ روكه» متخصص امور تسليحاتی ساكن آمريكا روز جمعه در مصاحبه ای با وسائل ارتباط جمعی آمريكا گفت: ما اطلاع داشتيم كه آمريكا تعداد 100 بمب هوشمند مجهز به ماده اتمی دپلتد اورانيوم دوو به اسرائيل تحويل داده است. اين بمب ها با نام  اختصاری GBU 28    شناخته می شوند.   

دكتر« دوگ روكه» كه مشاوراتاق نمايندگان آمريكا و نيز مشاور سازمان ملل می باشد، گفت ما روز پنجشنبه تصاويری دريافت كرديم كه نشان می داد نظاميان اسرائيلی در حال بارگذاری اين بمب ها ی دارای مواد اتمی در تانك های اسرائيلی می باشند.

اين بمب ها علاوه براينكه دارای مقادير بسيار زيادی مواد راديو اكتيو می باشند در عين حال به شدت دارای مواد مسموم كننده ديگری نيز هستند كه اين مواد سمی در شش ها نفوذ كرده و آنها را از بين می برند. همچنين باعث خسارت شديد به استخوان ها می شوند و علاوه برآن، اين مواد سمی باعث بروز انواع  سرطان از جمله سرطان خون می شوند. تمام زنان و كودكان لبنانی و افراد اسرائيلی كه در منطقه مرزی بين دو كشور زندگی می كنند، بيمار خواهند شد و در توليد مثل افراد ساكن درهر دو طرف مرز لبنان واسرائيل تا ثيربسيار نا مطلوبی به جای خواهد گذاشت و موجب متولد شدن كودكان ناقص الخلقه خواهد شد.

علاوه بر اين اسرائيل از بمب های هدايت شونده و از بمب های حاوی فسفر سفيد نيزاستفاده می كند. اين بمب ها شديدا ايجاد سوختی غير قابل اجتناب را به دليل داشتن مواد فسفری سيال ايجاد می كنند.

به گزارش روزنامه لبنانی» ديلی استار» نيروهای نظامی  اسرائيل در حمله به جنوب لبنان از بمب  حاوی فسفر سفيد نيز استفاده كرده اند.

 دكترمسئول بيمارستان ملی در نباتيه گفت كه بنا به اطلاع دقيق ما و موارد مشاهده شده در افراد قربانی، اسرائيل از بمب های دارای خلاء هوائی استفاده می كند، بدين صورت كه هوا بمب های مذكور خارج شده و در موقع انفجار هوای درون بدن و سر را با شدت می مكند و در عين حال باعث توقف شديد و كامل تنفس می شود و بدين ترتيب توقف ضربتی قلب را نيز باعث ميشود.