ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با رهبری حجتيه
حجت برهمگان
تمام است
نثرما

 
 
 
 
 

هنوزيك سال و اندى از برنامه مدون و از قبل طراحى شده راست سركوبگر نگذشته است، افراطيونى كه در لابلاى انديشه هاى آن مى توان رگه هايى‌ ‌از انديشه هاى حجتيه اى را يافت. انديشه ای كه بارها بر سر راه برنامه هاى‌ ‌اصلاحى و ابتكارى امام در مواقع ضرورى و بحرانى تحت عنوان احكام حكومتى‌ ‌همچون تأييد صلاحيت كانديداهاى دوره سوم مجلس، دستور ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ ‌و ... سنگ اندازى مى نمودند‌. اينك اين انديشه در جهت تصاحب كرسى‌هاى دوره‌‌ ‌چهارم مجلس خبرگان است و تلاش می كند نمايندگان و كانديداهاى همسو با خود را روانه‌‌ ‌مجلس خبرگان رهبرى نمايد. انديشه اى كه در دوره هشتم و نهم انتخابات رياست جمهورى با‌‌ ‌تخريب چهره هايى چون سيد محمد خاتمی، هاشمى رفسنجانى و... عمق كينه و نفرت خويش را‌ ‌نسبت به سياست هاى عقلايى مبتنى بر تبديل تهديدات بين المللى به فرصت، با تكيه بر‌ ‌مردم سالارى دينى تحت عنوان جمهورى اسلامى نشان داد و اين باور را تقويت نمود كه‌ ‌خطر گروه‌هاى متحجر و واپسگرا، اگر از گروه‌هاى التقاطى و سكولار بيشتر نباشد، كمتر‌  نيست. ضرباتى كه ممكن است بر پيكره نظام اسلامى از سوى حاميان اين گونه انديشه‌‌هاى منحرف وارد شود غير قابل جبران است.