جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روزگذشته
يك ژنرال جنگی
رئيس ستاد كل ارتش تركيه شد

 
 
 
 
 

دولت تركيه، روز گذشته رئيس ستاد كل ارتش اين كشور را كه گفته می شد روحيه كشوری او بيش از روحيه لشكری است از كار بركنار كرد و يك ژنرال تندرو بنام "بويكوكانيك" را جانشين وی ساخت. رئيس جديد ستاد كل ارتش تركيه 66 سال دارد و حدس و گمان ها پيرامون اين تغيير مهم در ساختار نظامی و سياسی تركيه برمحور شرايط نظامی در منطقه است.(دراين ارتباط مراجعه كنيد به مقاله جديد "شوسودفسكی» در همين شماره پيك نت) جلوگيری از انتقال محموله های حاوی كمك های جمهوری اسلامی به لبنان از طريق خاك تركيه به سوريه و سپس به لبنان و همچنين باز گرداندن جمعی از افراد داوطلب عمليات استشهادی در لبنان از لب مرز تركيه و ايران علائمی است دال بر موضع گيری های آشكار تركيه به سود اسرائيل و خواه نا خواه عليه ايران. جمهوری اسلامی در ماه های اخير به اين تحريك خوش باورانه دل بسته بود كه دولت تركيه را تشويق به درگيری با كردهای اين كشور و از اين طريق، درگيری نظامی با دولت خودمختار كردستان عراق كند. شايد تغيير رئيس ستاد كل ارتش تركيه نيز در ايران گامی دراين جهت ارزيابی شود؛ اما با توجه به روابط عميق تركيه و اسرائيل از يكسو و روابط دولت مختار كردستان عراق با اسرائيل از سوی ديگر، چنين تصوری كه دولت تركيه وارد جنگ با كردهای عراق شود، فقط يك ارزيابی ساده لوحانه از همان نوع ارزيابی هاست كه كيهان شريعتمداری و يا سيمای سردار هر شب بهم می بافند. تغييرات نظامی در تركيه را بايد در چارچوب تفسيری كه شوسودفسكی نوشته ارزيابی كرد، همچنان كه حوادث لبنان را. دراين صورت است كه مشخص می شود گروگانگيری دو سرباز اسرائيل رويدادی مشكوك – حتی بدست حزب الله لبنان و يا حماس فلسطين- برای فراهم ساختن بهانه تهاجم به لبنان برای آن هدفی كه شوسودفسكی می نويسد بوده يا نه؟

سنگين تر شدن وزنه سياسی ارتش تركيه در دستگاه دولتی اين كشور در هفته ها و حتی روزهای آينده نشان خواهد داد اين كشور به كدام سو می رود. حضور در طرح بزرگ انتقال  نفت از جيحان و پيمان نظامی- امنيتی با اسرائيل، دركنار پيوندهای سنتی تركيه با امريكا می گويد اين سمت گيری به سود ايران نخواهد بود.