ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتخابات مياندوره ای
عامل ترور دكتر فاطمی
به مجلس هفتم برده می شود

 
 
 
 
 

محافل نزديك به حزب الله رايزنی برای تجديد ساختار جمعيت فدائيان اسلام را آغاز كرده است. گفته می شود، قرار است برای انتخاب دو كانديدا برای حضور در انتخابات ميان دوره ای مجلس هفتم از تهران - كه با خروج منوچهر متكی و دانش جعفری دو صندلی آنها خالی مانده-  از جمعيت فدائيان اسلام كسانی روی اين دو صندلی خالی نشانده شوند. از اين دو، به نوشته سايت متمايل به حزب الله و فدائيان اسلام "ديدار" رفتن محمد مهدی عبد خدايی دبيركل جمعيت فدائيان اسلام به مجلس تقريبا نهايی شده است . مهدی عبد خدايی 16 ساله بود كه به فرمان رهبری وقت فدائيان اسلام اقدام به ترور دكتر فاطمی وزيرخارجه دكتر مصدق كرد و برای 10 سال راهی زندان شد. در سالهای پس از انقلاب، آيت الله خمينی بدليل سوابقی كه عبدخدائی در زندان داشت و شايعاتی كه پيرامون اين سوابق وجود داشت و همچنين بدليل پرونده ترور ملی ترين وزير خارجه تاريخ معاصر كشور را اجازه نداد او را جلو بكشند. حتی برای دورانی صادق خلخالی رهبر فدائيان اسلام شد تا امثال عبدخدائی ادای ميراث فدائيان اسلام را نكنند. در سالهای پس از درگذشت آيت الله خمينی، فدائيان اسلام نيز بتدريج سروسامانی دوباره يافتند و بی سر و صدا تبديل به يك حزب رسمی شدند و عبدخدائی نيز رهبر آن شد. اكنون قرار است آن چه در سالهای پس از انقلاب آيت الله خمينی مانع آن شد تحقق يابد و عبدخدائی بدليل همسوئی كاملی كه با تفكر حجتبه و مصباح يزدی و دولت احمدی نژاد دارد نماينده مجلس شده و به آن كسانی دراين مجلس بپيوندد مانند خود او پرونده های آشكار و پنهان ترور در داخل و خارج كشور دارند.