ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هزينه سنگين
حرف های  
تكراری!
و. جمهور- مهدی محسنی

 
 
 
 
 

دولت نهم كه بر سر كار آمد بيشترين تمركز شعارهايش را گذاشت برای كم كردن تجملات و خرجيهای غير ضروری دولتی.  چه نطقها كه درباره ی سفرهای خارجی و غير ضروری دولتهای پيشين و نمايندگان مجلس ششم بيان نشد.

اما حال كه بيش از يك سال از عمر دولت نهم می گذرد مشخص می گردد آن شعارها در حد حرف باقيمانده است. دولت احمدی نژاد با برگزاری سفرهای استانی آنهم با هزينه از بودجه های تخصيصی هر استان رفتار و عملكردی را تجربه می كند در هيچ جای دنيا عمل نمی شود. جابجايی اعضای دولت به شهرها و استانهای مختلف و ساعتها سخنرانی و حرفهای تكراری.

بودجه های استانی كه بايد صرف عمران و آبادی گردد، خرج بيان وعده و وعيدها و موكول نمودن شرايط مطلوب به آينده می گردد و بخشی ديگری هم صرف زير سوال بردن هرچه در ۱۶ سال گذشته رخ داده است. دركنار ايجاد بحران و هزينه برای كشور با بيان حرفهای نسنجيده و غير ضروری.

در زمينه ی سفرهای خارجی نيز احمدی نژاد در يكساله ی اخير می تواند ركوردار باشد. سفر به كشورهايی كه تاكنون هيچكدام منجر به گشايش و بهرمندی خاصی نگشته و تكرار همان حرفهای تحريك كننده كه بيش از پيش فشار را بر ايران افزايش داده است.
سفرها و سخنرانی های دولت اينگونه به ذهن متبادر می كند كه دولت در جهت انجام يك تور تبليغاتی بزرگ -احتمالاچهارساله- گام برمی دارد كه در اين ميان ۴ ساله ی دوم خود را تضمين كند. مشخص نيست با اينهمه جابه جايی و رفت آمد اعضای دولت و شخص احمدی نژاد چه زمانی برای رسيدگی به امور كشورداری صرف می گردد.