جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با قطعنامه شورای امنيت برای آتش بس در لبنان آغاز می شود
گذار دشوار حزب الله
ازحزب نظامی به حزب سياسی
 
 
 
 

 

زمزمه های صدور يك قطعنامه آتش بس، درارتباط با جنگ در لبنان، درچارچوب خلع سلاح حزب الله اين كشور تقريبا به نتيجه قطعی رسيده و باحتمال زياد در روزهای آينده اين قطعنامه از تصويب شورای امنيت سازمان ملل خواهد گذشت. قطعنامه جديد سازمان ملل موجوديت حزب الله در لبنان را در قالب يك حزب سياسی غير مسلح می پذيرد و "جان بولتن" نماينده امريكا در سازمان ملل، در استقبال از اين بند قطعنامه گفت: ما از شورای امنيت می خواهيم كه حزب الله را ترغيب كنند تا در قالب يك حزب سياسی در ايرن كشور فعاليت كند. از دولت لبنان نيز می خواهيم كه تسهيلات بيشتری را برای مشاركت سياسی آنها در اين كشور فراهم سازد.

بلافاصله، تونی بلر نخست وزير انگلستان نيز در يك مصاحبه خبری كه در خانه شماره 10 داونينگ استريت انجام شد گفت: پس از اعلام آتش بس، می توان درباره چگونگی مشاركت گروه های سياسی برای حفظ آن برنامه ريزی كرد.

درصورت تصويب اين قطعنامه، عملا حزب الله لبنان برای خلع سلاح و قرار گرفتن زير نظارت ارتش لبنان و فعاليت سياسی غير مسلحانه زير فشار جهانی قرار خواهد گرفت و ارتباط های كنونی آن با ايران به نقطه ضعف بزرگ آن تبديل خواهد شد. باحتمال بسيار، امريكا، اسرائيل و انگلستان با آگاهی از دشواری بزرگ حزب الله برای تبديل شدن از يك سازمان سياسی- نظامی به يك حزب و سازمان صرفا سياسی و تقريبا ناممكن بودن خواهان گنجاندن شدن اين بند در قطعنامه بوده اند تا يك جبهه جهانی عليه حزب الله فراهم آورند.