ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حجاريان:
قدرت درايران بار ديگر شخصی شده!
 
 
 
 

 

سعيد حجاريان كه درهمايش« مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده» كه درتهران برپا شده گفت:

از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون علي‌رغم افت و خيزهای موسمی هنوز در فاصله‌ای معني‌دار از معيارهای مشروطيت به سر مي‌بريم، ادغام قوا در يكديگر، شخصی شدن قدرت، عدم حاكميت قانون (فارغ از محتوای آن)، عدم تساوی مردم در برابر قانون در كنار عوامل متعدد ديگری به ويژه رانت نفت، اسباب اقتدارگرايی را فراهم كرده است و پاتريمونياليسم ريشه‌دار ايران با اتكا بر تئوری 2500 ساله سلطنت و... در طول سالها حضوری مقتدر در جامعه ايرانی داشته است و به اين اعتبار "ما هنوز در عصر مشروطه ‌ايم".