جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه حزب كمونيست فرانسه- ترجمه پيك نت
قطعنامه فرانسه - امريكا
عليه تماميت ارضی لبنان است
 
 
 
 

 

حزب كمونيست فرانسه با صدور بيانيه ای، مواضع خود پيرامون قطعنامه پيشنهادی فرانسه و آمريكا به شورای امنيت را اعلام داشت. دراين بيانيه آمده است:
درحالی كه خشونت برخوردها درلنبان به صورت تراژيكی بيش از پيش گسترش می يابد، طرح قطعنامه فرانسه- آمريكا كه با هدف پايان دادن به بحران به شورای امنيت سازمان ملل پيشنهاد شد سئوال برانگيز و نگران كننده است. لبنان اين طرح قطعنامه را رد كرده و مصرانه ازهمه كشورهای عربی خواسته تا از قبول آن سر باز زنند. لبنان قاطعانه درخواست كرده كه طرح مورد نظر لزوم خروج سربازان اسرائيلی را از لبنان به وضوح بيان كند، چنين موضعی قطعا قابل دفاع و قانونی است. بدون خروج نيروهای اسرائيلی ازلبنان، خطرادامه برخوردها و تشديد آنها پابرجا می ماند و هيچ يك از فراخوان ها به حفظ تماميت ارضی و استقلال لبنان نخواهد انجاميد.
طرح قطعنامه، نه تنها هيچ تعهد صريحی را درمورد آزادی زندانيان لبنانی و اسرائيلی به عهده نمی گيرد، بلكه از بيان اين امركه خلع سلاح حزب الله يك امر كاملا داخلی لبنان بوده و بايد بين لبنانی ها حل شود طفره می رود.
اين نكات مبهم درقطعنامه جز تشديد تنش نتيجه ديگری نخواهد داشت. به نظر ما همه امكانات بايد بكار گرفته شود تا از يك طرف عمليات مرگبار و خانمان براندازاسرائيل درلبنان و ازطرف ديگرحملات موشكی حزب الله متوقف شوند. جنگ بايد خاتمه پيدا كند!
رئيس جمهورفرانسه، ژاك شيراك، خاطرنشان كرده كه طرح قطعنامه بايد "منافع همه طرفين" را درنظربگيرد. چنين خواستی بايد مشخصا درپاسخ مثبت به خواسته های مشروع لبنان، كه دربيانيه 7 ماده ای فواد سينيورا بيان و توسط دولت لبنان تصويب شده، تجسم يابد.
پيشنهاد دولت سوئد مبنی برتشكيل يك كنفرانس بين المللی برای بازسازی لنبان نيز بايد درنظرگرفته شود.
در خاتمه تاكيد می كنيم كه شورای امنيت بايد با فوريت تمام بحران اسرائيل – فلسطين را دردستوركارخود قرارداده و قاطعنامه خروج نيروهای اسرائيلی را ازنوارغزه، ازسرگيری مذاكرات و بازگشت به راه حل سياسی طبق قطعنامه های موجود سازمان ملل را درخواست كند.