جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدار يك نشريه كانادائی:
حاكميت ايران، ملت اين كشور را
به طرف دره سقوط می برد

 
 
 
 
 

نشريه «تورونتو استار» چاپ كانادا در سرمقاله يكی از آخرين شماره های خود، ضمن هشدار به مقام های جمهوری اسلامی نوشت:

با پذيرش قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل و توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم، كشور را از سقوط در دره تاريكی و نيز احتمال حمله پيش گيرانه غرب نجات داده و به انزوای مطلقی كه اين كشور در آن قرار گرفته است پايان دهيد. تورونتو استار با اشاره به قطعنامه شورای امنيت نوشت: جمهوری اسلامی با سرپيچی از خواست جامعه بين الملل و نيز عدم پذيرش اين قطعنامه، ملت خود را به سوی سقوط در دره تاريكی سوق می دهد. ايران بيش از هر زمان ديگری در جامعه جهانی منزوی شده و حتی چين و روسيه نيز از جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند و همه اين شواهد حاكی از اين واقعيت است كه حكومت ايران بايد با پذيرش قطعنامه شورای امنيت كشور را از رويارويی با جامعه بين المللی نجات دهد. بهترين راهكار ايران برای خروج از بحران، پذيرش قطعنامه و در نهايت بهود رابطه ديپلماتيك با جامعه بين الملل است. به اين ترتيب نه تنها امنيت كشور تامين، بلكه حق دستيابی ايران به انرژی هسته ای صلح آميز را فراهم خواهد كرد.