جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سپر جديد موشكی اسرائيل
خوش بينی پوچ، پايان
جنگی كه از لبنان آغاز شده
 
 
 
 

 

اسرائيل قرار است بزودی خود را مجهز به مدرن ترين سپر ضد موشكی كند. سپرموشكی "آنتی بالستيك" با سرمايه امريكا در اسرائيل توليد شده و گفته می شود در ماه های آينده كار استقرار آن پايان خواهد يافت. نخستين مشتری اين موشك های دفاعی ارتش تركيه است، اما پاسخ اسرائيل به تركيه دراين زمينه نشان می دهد كه اسرائيل خود را برای جنگ بزرگتر و خطرات جدی تر آماده می كند و به همين دليل فعلا حاضر به فروش اين موشك نيست!

سايت خبری Nuclear Weapons دراين زمين نوشت كه سپر موشك عليه موشك اسرائيل به مرحله كاربُردی رسيده است، گرچه اسرائيل می گويد كه تا 5 ماه ديگر قصد استفاده از آن را نخواهد داشت و مرحله استقرار آن را پشت سر می گذارد.

با استقرار اين سيستم، اسرائيل قادر خواهد شد موشك ها بالستيك را دنبال كرده و آنها را پيش از رسيدن به هدف نابود كند. سرمايه منظورشده برای اين طرح تا حدود 2 ميليارد دلار درنظرگرفته شده، كه تماما از سوی امريكا تامين شده است. سايت مذكور می نويسد اسرائيل معقتد است ايران و سوريه عملا با اين كشور در حال جنگ اند و در شرايط جنگی، توليد اينگونه سلاح ها را نمی توان مسابقه تسليحاتی در خاورميانه قلمداد كرد. نماينده اسرائيل در امريكا "ديويد ايوری» می گويد: اسرائيل بهتراست هميشه يك قدم جلوتراز بقيه قرار داشته باشد!

( اين اطلاعات نشان می دهد كه اسرائيل چتر موشكی جديد را نه برای جنگ لبنان و موشك پرانی حزب الله اين كشور، بلكه برای جنگی مهم تر می خواهد. اين جنگ آنقدر قابل پيش بينی است كه اسرائيل حتی به نزديك ترين متحد كنونی خود – تركيه- نيز اين موشك ها را حاضر نيست بفروشد زيرا می خواهد ابتدا خود را مجهز به آن كند. زمانی كه برای آغاز فروش احتمالی اين سلاح نيز اعلام شده قابل توجه جدی است. اين زمان تقريبا مقارن با همان گمان زنی است كه برای حمله به ايران اخيرا پيش بينی شده است. سه ماه آخر سال 2006!