جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

«دی سايت»  چاپ آلمان
با اعترافات جهانبگلو، می خواهند
فعالان حقوق بشر و آزادی را بترسانند

 
 
 
 
 

روزنامه «دی سايت» چاپ آلمان در تفسيری پيرامون تشديد نقض حقوق بشر و سرکوب سياسی در جمهوری اسلامی و در دولت احمدی نژاد، با اشاره به فيلم اعترافات امنيتی رامين جهانبگلو نوشت:

جهان نگران فعاليت های اتمى درايران، بهاى نفت و جنگ لبنان است و جنبش آزاديخواهى ايران در معرض خطر.

معتبرترين روشنفکر و محقق ايرانى نسل جديد، رامين جهانبگلو (۴۴ ساله)  از تاريخ ۲۷ آوريل، بدون اتهام رسمى، در شكنجه‌گاه مخوف اوين در تهران اسير است. اين شناخته شده‌ترين مورد است. فعالان سنديكايى، رهبران دانشجويى و طرفداران حقوق زنان نيز خودسرانه بازداشت مى‌شوند.

روزنامه‌ى رسالت، خبر داده که نوارى ويديويى از اعترافات جهانبگلو وجود دارد كه در آن فيلسوف اظهار كرده است «با افراد معينى در كانادا» در ارتباط است و با كمك «يك سفير اروپايى» در حال تدارك يك «انقلاب مخملين» در ايران بوده، عين همان چيزى كه ايالات متحده‌ آمريكا قصد انجام آن را در كل منطقه‌ خاورميانه دارد.

 

اين اعمال شباهت به نمونه های مشابه در سالهای اول پس از انقلاب ايران است. در آن سالها نيز، براى ترساندن افكار عمومى، اعترافات اجبارى را تحت عنوان «اعترافات نيروهاى ضدانقلابى» از تلويزيون پخش مى‌كردند. اينك در دولت احمدى‌نژاد اين اعتراف تحقيرآميز بار ديگر آغاز شده است. حتا اگر هيچكس اين اعترافات را باور نكند، تاثير روانی اين صحنه‌سازى آنست که هيچكس در امنيت نيست. هر كس مى‌تواند نفر بعدى باشد. مقاومت همه‌ شما را درهم خواهيم شكست.

 

روزنامه «دى تسايت» سپس مى‌پرسد كه چرا چنين پيگردى اينك دامن فردى مانند جهانبگلو را گرفته است كه نه سياسى است، نه به حزبى تعلق دارد و نه فراخوانى براى سرنگونى داده است، و در پاسخ مى‌نويسد: اينكه رژيم يك طرفدار بى‌قيد و شرط خشونت‌پرهيزى و گفتگو ميان فرهنگ‌ها را بازداشت و نابودى اخلاقى او را از طريق اعترافات نمايشى تحقيرآميز صحنه‌سازى مى‌كند، برازنده‌ى سياست راديكال انزواى خويشتنى است كه رييس‌جمهورى ايران از يكسال پيش دنبال مى‌كند. آن دانشجويان، دانشگاهيان و روشنفكران ايرانى تحقير مى‌شوند كه در پى تماس با موسسات غربى هستند.

 

با اين اعترافات می خواهند افكار عمومى غرب را نيز مرعوب ساخته و ناچار به عدم مداخله در امور حقوق بشر و آزادی ها درايران کنند. در ايران نيز می خواهند اينگونه وانمود کنند که هرگونه تماسى مى‌تواند «جاسوسى» و «خرابكارى» تلقى گردد.