ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"ايران ما"
اراده فرمودند
ما هم نباشيم!
بيژن صف سری

 
 
 
 
 

 

همين چند روز قبل بود كه وقتی روزنامه را آپلود می كردم ، نگاهم به شماره مسلسل روزنامه افتاد كه به شماره 310 رسيده بود. با خودم گفتم ركورد را شكستم ، چرا كه تمامی نشريات مكتوبی كه حقير بانی و يا ناشر و سردبير آن بودم ، عمری بيش از 150 شماره نداشتند كه اين ركورد هم متعلق به روزنامه " آزاد" بود كه درست بعد از انتشار شماره 150 به دليل انتشار متن استعفا نامه آيت الله طاهری امام جمعه سابق شهر اصفهان گرفتار بلای توقيف به اصطلاح موقت شد .

ديگر خيالم راحت بود كه اين بار توقيفی در كار نيست هر چند از گوشه و كنار زمزمه هايی مبنی بر وابستگی "ايران ما " به نهاد های دولتی می شنيدم اما باكی از اين شايعات نداشتم كه كارنامه "ايران ما " خود گواه باطل بودن اينگونه شايعات است ، اما از طرفی به تجربه می دانستم كه زياد هم نبايد خوشبين بود ، چرا كه نظام جمهوری اسلامی است و هزاران خطوط قرمز و سياه و بنفش كه هرچه هم مراعات كنی عاقبت به بهانه ای پايت را می سرانند تا مبادا مثل هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد بی مصداق بماند .

ديروز بعد از ظهر با تلفن يكی از دو آگهی دهند ه ای كه با هزار طرفند راضی به دادن آگهی به " ايران ما " شده بودند ، متوجه شدم ، از سوی شركت پارس آنلاين "ايران ما " فيلتر شده است ، با شنيدن اين خبر آكانت های شركت های ديگر را چك كردم ، كه در آن ساعت هنوز فيلترينگ " ايران ما "همه گير نشده بود و تنها پارس آنلاين بود كه بعنوان پيش قدم شدن، اولين ضربه را وارد كرد و "ايران ما " را به چوب فيلتر نواخت ، به همين دليل در تماسی با اين شركت جويای چرايی اين فيلتر شدم كه در جواب شنيدم : "در تاريخ 11/5/85 بنا بر تصميم كميته مصاديق اينترنتی و به پيشنهاد وزارت اطلاعات ، دستور فيلتر شدن روزنامه اينترنتی "ايران ما " بعنوان سايت معاند با نظام جمهوری اسلامی صادر گرديد ه است " ، پرسيدم پس چرا اين حكم را فقط برای " پارس آنلاين " لازم الاجرا شد اما ديگر شركت ها از آن بی اطلاع هستند ، مسئول فيلترينگ پارس آنلاين در جوابم با خنده ای معنا دار گفت : عجله نكنيد ، ظرف يكی دو روز آينده بقيه هم به مرور فيلتر می كنند كه البته به فردا نكشيده تقريبا از سوی همه آی اس پی ها فيلتر شديم

هرگز گمان آن نداشتم كه "ايران ما " نيز از مهلكه فيلترينگ جمهوری اسلامی جان سالم بدر برد، هر چند بسيار اميد داشتم كه لا اقل با توجه به سوابق مطبوعاتيم كه هرگز نه به حزبی وابسته بودم و نه بيگانه پرست ، اين نشريه را كه همچون نشرياتی كه منتشر می كردم بی پشتوانه سياسی بود و تنها از سر عشق به مردم بی اطلاع از همه چيز منتشر می شد ، تحمل كنند ! اما از آنجاييكه هر پيش فرضی در مورد انتقاد پذيری جمهوری اسلامی، هر چند دلسوزانه ، فرضی محال است ، لاجرم "ايران ما " بايد پيش از اين به تيغ فيلترينگ توقيف می شد اما هرگز در باورم نبود كه اين توقيف ( فيلتر شدن ) همزمان با تقارون روز خبرنگار باشد كه اين نيز سندی ديگر بر حقانيت قبيله قلم بدست اين كهنه ديار است كه از ديرباز تا به امروز جاری است، بی آنكه فرياد رسی باشد . اما با اين همه زهی افتخارو سعادت كه " ايران ما " نيز همچون همه نشريات حق طلب و حقيقت گو در چنين روزی با گيوتين فيلترينك متوقف می شود غافل آنكه

كار خود گر به خدا باز گذاری حافظ

ای بسا عيش كه با بخت خدا داده كني

حال با آنچه گفته آمد لاجرم پس از اين انتشار "ايران ما " در چنين شرايطی مقدور و ميسر نيست تا بعد چه پيش آيد، اما بخوبی آموخته ايم كه

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل است

كه گر مراد نيابيم به قدر وسع بكوشيم

يا حق- سردبير