جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هفته نامه نيوزويك
جنگ بزرگ در پائيز آغاز می شود

 
 
 
 
 

يك تحليل گر سياسی بنام "مايكل هيرش" طی تفسير در هفته نامه نيوزويك پيش بينی كرد كه در پائيز امسال جنگ لبنان به جنگ آمريكا و اسرائيل از يكسو و جمهوری اسلامی از سوی ديگر تبديل خواهد شد. درباره جنگ لبنان نيز وی نوشت:

جنگ در خاورميانه شديدتر خواهد شد و ديپلماسی هم ديگر كارايی ندارد. در پائيز امسال احتمالا جنگ شديدتری ميان آمريكا و اسرائيل بر عليه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. بر اساس ارزيابی های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چند ماه ديگر قادر به غنی سازی اورانيوم در سطح بالا خواهد بود و تاسيسات هسته ای خود را آماده توليد بمب اتمی خواهد كرد.