ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آخرين اسير اعتصاب شرکت واحد
موقتا از قفس اوين آزاد شد
!

 
 
 
 

منصوراسانلو رئيس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سرانجام پس از هفت ماه بازداشت موقت(!) با وثيقه 150 ميليون تومانی آزاد شد. عده ای  از رانندگان و اعضای سنديکای شرکت واحد که از آزادی اسانلو با خبر شده بودند در مقابل زندان اوين با وی عکس گرفتند. اسانلو درشراطی آزاد شد که جمع ديگری از رانندگان اخراجی شرکت واحد در روزهای اخير دست به تحصن اعتراضی زده و اعلام داشته بودند در صورت ادامه بی اعتنائی مقامات به خواسته های آنها، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. اين رانندگان از جمله قربانيان اعتصاب يک روزه رانندگان شرکت واحد برای دفاع از سنديکا و درخواست های حقوقی انجام شده بود. در روز اعتصاب، سپاه عده ای راننده به پارکينگ اتوبوسرانی شرکت واحد منتقل کرده و آنها را بجای رانندگان اعتصابی پشت اتوبوس نشاند و از طرف ديگر نيروی انتظامی دستگيری گسترده اعتصابيون را آغاز کرد. شمار دستگير شدگان در روز اعتصاب بالغ بر 700 تن اعلام شده بود که در روزهای بعد، پس از بازجوئی و تشکيل پرونده امنيتی، بصورت گروه گروه آزاد شدند اما اين آزادی همراه شد با اخراج گسترده و دسته جمعی اعتصابيون که همچنان ادامه دارد. از آن جمع تنها منصور اسانلو 7 ماه زيربازجوئی ماند که سرانجام با 150 ميليون تومان وثيقه دوستانش او نيز موقتا تا رفتن به دادگاه آزاد شد.