ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نقشه فقر درايران تهيه شد
 

 
 
 
 

 

درجديدترين تحقيقی كه پيرامون فقر درايران تهيه شده، برای نخستين بار خط فقر به تفكيك استان‌ها، مشخص شد.

زهرا ابراهيمی، تهيه‌كننده اين نقشه،درصد فقر در سال 83، 29/0 و 28/0 است.

درهريك از استان‌هائی که تحقيقات در آن ها صورت گرفته، خانوارهای 5 نفره شهری در استان سيستان و بلوچستان برای تأمين حداقل نيازهای زندگی نيازمند 171 هزار و 856 تومان هستند كه اين استان در ميان استان‌های كشور پايين‌ترين ميزان درآمد مورد نياز برای تأمين حداقل نيازهای خانوار در ماه را دارد.

خط فقر برای استان كردستان، 216 هزار و 256 تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است.

خانوارهای 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند.

استان خراسان (قبل از تقسيم)،‌ گرگان، زاهدان، زنجان با 4/0 درصد فقرا دارای فقيرترين روستاييان ايران اند.

همچنين استانهای تهران، رشت، بندرعباس، شيراز،‌ اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 2/0 تا 1/0 درصد در رتبه چهارم هستند.

نتايج اين بررسی در مجموع نشان مي‌دهد كه شمار فقرای مناطق روستايی از شهری بيشتر است . همچنين در طول سالهای 70 تا 83 وضعيت پايين‌ترين لايه‌های درآمدی جامعه تغيير چندانی نيافته است.