جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اجلاس 5-4
4 دولت سواحل دريای خزر
كنوانسيون تهران را تحريم كردند!

 
 
 
 
 

 

اجلاس كنوانسيون محيط زيست دريای خزر در تهران برگزار شد، اما نمايندگان چهار دولت ساحلی خزر عليرغم دعوتی كه از آنها شده بود در اين كنوانسيون شركت نكردند و حتی سفرای آن در تهران نيز راهی اين كنفوانسيون نشدند!

پيش تر ايران و 4 كشور ساحلی دريای خزر قراری را در باره حفاظت و احيای محيط زيست دريای خزر، كنترل آلودگی آن، مديريت سواحل و برداشتهای پايدار از ذخاير خاوياری را امضا كرده و متعهد شده بودند كه نتايج آن قرار را در جلسه تهران بررسی كنند، اما چهار كشور ساحلی از شركت در جلسه تهران خود داری كردند.

فاطمه واعظ جوادی، رئيس سازمان محافظت محيط زيست در دولت احمدی نژاد در جلسه مورد بحث كه روز شنبه در تهران برپا شد، گفت: امروز نه تنها برای كشورهای ساحلی دريای خزر و بيش از 13 ميليون ساكنين منطقه ساحلی اين دريای بسته اهميت بسزايی دارد، بلكه در عرصه بين‌المللی نيز بار ديگر لزوم همكاری كشورهای ساحلی را برای حفظ محيط زيست دريايی به اثبات مي‌رساند. دريای خزر با وسعتی برابر 436 هزار كيلومترمربع، 7 هزار كيلومتر طول ساحل و حجم آبی برابر با 78 ميليون و 700 كيلومتر مكعب به عنوان بزرگترين درياچه دنيا دريای بسته‌ای است كه تنها از طريق كانال ولگا به آبهای آزاد راه دارد.

يگانه زن كابينه احمدی نژاد اطلاعات بالا را كه درهر روزنامه ای بصورت مقاله نيز می شد نوشت، از پشت تريبون روخوانی كرد، اما نگفت چرا 4 كشور ساحلی خزر در اين جلسه شركت نكرده اند. اين عدم شركت يك واكنش سياسی است؟ با سياست های دولت مسئله دارند؟ خود را برابر حقوق با جمهوری اسلامی نمی دانند؟ آينده ايران و مناطق مشرف به دريای خزر را ناپايدار می بينند؟