ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

طومار اعتراضی كارگران قزوين
با 25 هزار امضاء به 20 متر رسيد

 
 
 
 
 

25 هزار كارگر توليدی و صنعتی قزوين با امضای طوماری 20 متری، از نمايندگان مجلس خواستند تا با حمايت از طرح بهسازی قرارداد های موقت به تامين امنيت شغلی كارگران رای مثبت دهند . اين طومار كه به تاييد شورای اسلامی كار 60 واحد توليدی و صنعتی استان رسيده دراختيار نايب رييس دوم مجلس قرار گرفته است. اين درحالی است كه نايب رئيس اول مجلس هفتم "محمد رضا باهنر" دست در دست وزير كار و آيت الله جنتی، از مبتكران تغيير قانون كار به سود كارفرمايان و عليه كارگران است و در اين روزها سرگرم زمينه چينی در مجلس برای گرفتن رای برای تغيير قانون كار است. تاثير گذارترين نمايندگان كنونی مجلس هفتم، كسانی اند كه از ابتدای جمهوری اسلام مخالف قانون كار موجود بوده اند و بسيار كوشيدند تا بلكه در مجلس پنجم كار اين قانون، كه با حكم حكومتی آيت الله خمينی و از روی سر شورای نگهبان سرانجام تصويب شد را تمام كنند اما زورشان نرسيد و تنها توانستند لايحه خروج كارگران كارگاه های زير 10 نفر از شمول قانون كار را تصويب كنند.